Fagpolitisk arbeid

Spesialistgodkjenning

Anestesisykepleierne har jobbet for en spesialistgodkjenning siden 1998. Spesialistgodkjenningsdokumentet presenterer grunnlaget som er lagt siden den gang og frem til 2022.

Utgangspunktet for en spesialistgodkjenning er en utdanning som fører frem til en selvstendig yrkesutøvelse, hvor utdanningen er vesensforskjellig fra grunnutdanningen. Sykepleiere med master i avansert klinisk allmennsykepleie kan i dag søke spesialistgodkjenning. Med utgangspunkt i den selvstendige rollen anestesisykepleiere har, og den forskriftsfestede utdanningen, mener Anestesisykepleierne NSF det nå er riktig tidspunkt å få på plass en spesialistgodkjenning.

Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere (pdf)

Hvor mange anestesisykepleiere jobber ved landets sykehus?

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 6. April 2020 en artikkel som oppgir at det i 2019 var ansatt i underkant av 1 000 anestesisykepleiere ved landets sykehus. I en fotnote sto det at i tillegg finnes en gruppe på 690 yrkesaktive sykepleiere med videreutdanning anestesi, intensiv og operasjon.

Disse tallene samsvarte i liten grad med faggruppas egne medlemstall og tall som fremkom av den nasjonale ABIO-kartleggingsundersøkelsen (Anestesi-, Barne-, Intensiv-, Operasjonssykepleier) som ble gjennomført av Analysesenteret på oppdrag for Norsk sykepleierforbund (NSF) i 2015.

Per april 2020 var medlemstallene i faggruppen Anestesisykepleierne NSF 1709 medlemmer. I 2023 er medlemstallet over 1800.

For å finne ut hva som ligger til grunn for denne store forskjellen i oppgitt antall anestesisykepleiere i Norge engasjerte faggruppa Analysesenteret for å utarbeide et oppklarende notat.