Anestesisykepleiens utvikling

Fiona Flynn, fra nettsidene USN

Foto fra Universitetet i Sørøst-Norges nettsider: Fiona Flynn

Link til disputas Fiona Flynn

Hentet fra nettsidene til Universitetet i Sørøst-Norge:

Hensikten med avhandlingen har vært å fremme klinisk excellence og forbedre pasientsikkerhet i anestesisykepleierutdanningen gjennom utvikling av ikke-tekniske ferdigheter.

Den første delstudien testet reliabiliteten av et verktøy som kan anvendes til systematisk utvikling og vurdering av anestesisykepleierstudenters ikke-tekniske ferdigheter, mens den andre og tredje delstudiene undersøkte bruken av verktøyet i klinisk praksis. Nurse Anaesthetists’ Non-Technical Skills – Norway (NANTS-no) omfatter en strukturert taksonomi med objektive kriterier og konkrete eksempler som kan brukes til å gi formative tilbakemeldinger og gjennomføre vurderinger i anestesisykepleie.

NANTS-no viste høy reliabilitet både i en kontrollert setting og ved vurdering av studenters’ ikke-tekniske ferdigheter på operasjonsstue. Tjue studenter ble vurdert av sine praksisveiledere og – lærere ved bruk av NANTS-no 5-punkt skala under utdanning, og oppnådde nesten «excellent» ikke-tekniske ferdigheter på den siste evaluering (4.5). Både veiledere og studenter beskrev i fokusgruppeintervjuene at NANTS-no satte kriterier for excellence som sikrer at nyutdannede anestesisykepleiere har de forventede ferdighetene. I tillegg bidro det til et mer profesjonelt partnerskap for læring mellom veiledere og studenter, noe som fremmet kritisk refleksjon, strukturert tilbakemelding og en mer objektiv evaluering. Samtidig var det behov for å jobbe videre for få til en mer utbredt bruk av NANTS-no og sikre bedre implementering i klinisk praksis.

Disse funnene gir håp om at systematisk integrering av NANTS-no i anestesisykepleieutdanning i Norge vil bidra til nye generasjoner med anestesisykepleiere som innehar excellent ikke-tekniske ferdigheter, samt økt pasientsikkerhet i anestesi.