Dette skal nye anestesisykepleiere kunne

Foto: Ane-Berit S. Hurlen, hentet fra nettsidene til Regjeringen

Dette er programgruppen som har arbeidet med de nasjonale retningslinjene- en flott, dyktig og engasjert gjeng med anestesisykepleiere! Foto: Ane-Berit S. Hurlen.

Retningslinjene erstatter Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie fra 1. desember 2005.

Retningslinjene inneholder læringsutbyttebeskrivelser innen kompetanseområdene: Anestesisykepleie som fag og profesjon; Klinisk anestesiutøvelse, observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse; Digital kompetanse og medisinsk utstyr; Faglig ledelse og samhandling; Kvalitet og pasientsikkerhet; Vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis og Forskning, kvalitetsarbeid og formidling.

Forskriftsfesting av disse retningslinjene er et viktig bidrag til å synliggjøre anestesisykepleieres kompetanse innen de ulike kompetanseområdene. Anestesisykepleierne NSF landsstyre oppfordrer alle anestesisykepleiere til å sette seg inn i de nye retningslinjene:

Vi retter en stor takk for den suverene innsatsen til hele programgruppen, med Rita Stenseth i ledelsen. Programgruppen besto av :

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren Rita Stenseth - leder
Gro Hovland
Lars Aune Svarthaug
Anne Marie Gran Bruun
RHF/tjenestene Arvid Steinar Haugen - nestleder
Hege Kveim
Gitte Lise Olsen
Harald Kjerstad
NSO/studentene Magdalena Maria Röper

Programgruppen eller miljøene som ga høringsinnspill fra klinikk/utdanningsinstitusjonene ble ikke hørt på det sentrale å forskriftsfeste krav om minimum to års relevant klinisk erfaring før opptak til studiene. Dette må vi jobbe videre med, for å sikre at utdanningsinstitusjonene opprettholder dette opptakskravet.

I tillegg har vi en vei å gå for å få fjernet muligheten for å avbryte masterløpet etter 90 studiepoeng, slik at utdanning av anestesisykepleiere følger det internasjonale nivået for høyere utdanning.

Utover dette er landsstyret i Anestesisykepleierne NSF særdeles fornøyd med innholdet i de nye retningslinjene- og håper at disse blir tatt godt imot!