Traumepasientens opplevelser

Jeanette Finstad

Jeanette Finstad er anestesisykepleier og doktorgradsstipendiat ved avdeling for forskning og utvikling ved akuttklinikken, OUS. I sitt PhD prosjekt "health care pain medication and treatment outcome after discharge from trauma hospital, - experiences and perspectives among patients and physicians" utforsker hun traumepasienter og behandlende leger sine opplevelser og perspektiv på traumebehandling, før. - og etter utskrivelse fra traumesykehus. Prosjektet er et kvalitativt delprosjekt av en stor nasjonal studie i Norge: «injury prevention and outcomes following trauma (IPOT)». Se nettsiden: https://www.ous-research.no/ipot/

Jenette planlegger å gjennomføre tre studier. Den første studien undersøker traumepasienters opplevelse med traumebehandling, før og etter utskrivelse fra sykehus. 13 traumepasienter ble dybdeintervjuet i gjennomsnitt 6 uker etter utskrivelse fra traumesykehus, der de ble spurte om deres erfaringer med smerteproblematikk, bruk av opioider og hvordan de opplevde sykehusopphold og oppfølging etter utskrivelse. Det ble også fokusert på psykisk helse og livssituasjon før og etter skade. Artikkelen er publisert i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine og du kan lese artikkelen ved å følge denne lenken.

Studie 2 følger de samme pasientene der de ble intervjuet 18 måneder etter skade. Her undersøkes pasientenes opplevelse av endring og utvikling av de overnevnte faktorene fra studie 1. Resultatene her er ikke publisert, men vi lover å komme med oppdatering så snart artikkelen er tilgjengelig.

Funnene fra de to overnevnte studien danner blant annet grunnlag for tematikk som ønskes å undersøke i en tredje studie, der det planlegges å utføre fokusgruppeintervjuer med utskrivende leger ved traumesykehus og fastleger.

Vi gleder oss til å følge med på dette spennende og viktige prosjektet, og ønsker Jenette og hennes medarbeidere lykke til!