Faglig og politisk arbeid

Barnesykepleiernes 10 punkt av særlig betydning for syke barn, unge og deres familier

  1. Syke barn og ungdom fra 0-18 år skal innlegges ved egne barne- og ungdomsavdelinger. Det skal tilrettelegges for lek og undervisning under sykehusoppholdet.
  2. Barnet og dets omsorgspersoner skal ikke skilles under sykehusoppholdet.
  3. Alle nyfødtintensivavdelinger skal følge nasjonale retningslinjer for kompetanse og bemanning på nyfødtavdeling.
  4. Ungdom skal ha tilrettelagte avdelinger og alle store sykehus skal ha ungdomsråd.
  5. Alle barne- og ungdomsklinikker skal følge standard for barneovervåkning.
  6. Alle barnepalliative team i de ulike helseforetakene skal ha minimum én barnesykepleier.
  7. Avansert hjemmesykehus for barn skal være et reelt tilbud i hele landet.
  8. Langtidssyke barn i kommunen skal ha en koordinerende barnesykepleier for å få riktig og tilpasset helsehjelp og omsorg.
  9. Barnesykepleieren skal kunne kommunisere på to plan; med barnet tilpasset dets alder og utvikling og med omsorgspersonene inkludert søsken.
  10. Barnesykepleieren skal beskytte barnet mot unødvendig bruk av tvang