Arbeidet med forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning er ferdig!

barnesykepleier

Godkjent illustrasjonsfoto

Retningslinjene erstatter Rammeplan for videreutdanning i barnesykepleie fra 2005. 

De nye retningslinjene inneholder detaljerte læringsutbyttebeskrivelser innen kompetanseområdene:

  • barnesykepleie som fag og profesjon
  • klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
  • helsekompetanse og kommunikasjon med barn i alle aldre og deres familier
  • teknologi og digital kompetanse
  • faglig ledelse og samhandling
  • kvalitet og pasientsikkerhet
  • vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis
  • forskning, kvalitetsarbeid og formidling

Nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning og Barnesykepleierens kompetansebeskrivelse (Barnesykepleierens kompetanse, ansvar og oppgaver) synliggjør hvilken kompetanse en barnesykepleier skal ha etter endt utdanning. 

Programgruppen besto av:

Organisasjon/sektorRepresentant
Universitets- og høyskolesektorenRolf Horne – nestleder
Iben Akselbo
Edel Jannecke Svendsen
RHF/tjenesteneMorten Syversen – leder
Dorthe Relling
Helle Laurvig Milde
NSO/studenteneHåkon Endal

Barnesykepleierforbundet NSF jobbet mye med å få forskriftsfestet at utdanningen skulle være 120 stp. Dette er noe vi må jobbe videre med da det fortsatt er mulighet for avstigning på 90 stp.