Årets postervinner og årets postere

postervinner

Lisa Marigård Borge med sin poster. Nestleder Signe M. Bandlien og Styremedlem Jan-Erik Morgenlien Jacobsen sto for prisutdelingen.

Beste poster:

Bruk av belønning til barn på sykehus - erfaringer fra barnesykepleiere

Til tross for at bruk av belønning til barn på sykehus er en utbredt praksis, er det lite forskning på dette. Det er heller ingen prosedyrer på hvordan denne praksisen burde utføres til det beste for barnet. Det ble gjennomført en kvalitativ studie. Fjorten sykepleiere fra fire ulike barneavdelinger deltok på fire semi-strukturerte fokusgruppeintervjuer våren 2023. Datamateriale ble analysert med tematisk metode. Sykepleiere benytter ulike typer belønning, materielle og ikke-materielle.

Sykepleiernes motiver for å bruke belønning var å gi barna en god opplevelse på sykehuset, som motivasjon eller avledning ved prosedyrer og for at sykepleierne skulle føle seg bedre selv. Belønningspraksisen var erfaringsbasert, belønning ble brukt ved nesten alle typer prosedyrer og sykepleierne tilpasset belønningspraksisen til barnets erfaring og type innleggelse.

Utfordringer knyttet til bruk av belønning var hvordan premier mistet funksjonen når de ble brukt for mye eller når barnet var for redd, hvis barnet ikke fullførte prosedyren eller hvis barnet fikk for mange valg. Belønningspraksisen er omfattende og kompleks og må vurderes individuelt for hvert barn i hver situasjon. Det er viktig at sykepleiere har et bevisst forhold til hvordan belønning benyttes.

Amming av premature og diesvake barn - et e-læringskurs

I nyfødtomsorgen er morsmelksernæring ansett som gullstandard. Det er grundig belyst at helsefordelene av morsmelk og amming er spesielt uttalt for premature barn. Imidlertid er etablering av melkeproduksjon og amming er forbundet med større utfordringer for pasientgruppen. Å tilrettelegge for at det skal lykkes, krever spesialisert kompetanse hos helsepersonell. Tross mye teori innen fagfeltet, har det manglet godt helhetlig opplæringsmateriell i klinikken. Dette var bakgrunnen for at ammekyndig personell i Helse Vest tok initiativ til å utvikle dette e-læringskurset.

Ved å ta kurset vil helsepersonell få kunnskap om morsmelkens viktige betydning for pasientgruppen, og hvordan helsepersonell kan veilede mødre og fremme barnets utvikling av spiseferdigheter slik at både etablering av melkeproduksjon og amming kan lykkes. Kurset er aktuelt for alt fagpersonell som ivaretar pasientgruppen.​