Årets postervinner og årets postere

Årets poster gikk til Sandra Marianne Pawlic Carlson, barnesykepleier ved Barneintensiv på st. Olavs Hospital.

Tittel på poster: 

Foreldreerfaringer fra en barneintensivavdeling. 

Poster

Bakgrunn.

Å få et barn innlagt på en barneintensivavdeling innebærer en omstilling for hele familien og foreldrene kan ha ulike reaksjoner og behov for oppholdet. Foreldre har en viktig rolle på sykehuset og skal ivareta barnets behov, noe som sykepleiere må legge til rette for. Forskning har fokusert på foreldres erfaringer av å ha et barn innlagt på en barneintensivavdeling, men det har vært lite forsket på det første møtet med en barneintensivavdeling.

Hensikt.

Hensikten med studien var å undersøke hvilke erfaringer og opplevelser foreldre til barn på en barneintensivavdeling hadde i en mottakssituasjon og under et intensivopphold.

Metode.

En kvalitativ studie med semistrukturerte individuelle intervju ble gjennomført på en barneintensivavdeling på et universitetssykehus i Norge fra januar 2022 til mai 2022. Det var to fedre og seks mødre som deltok. Datamaterialet ble analysert ut fra systematisk tekstkondensering.

Resultat.

Deltakerne i studien beskrev det første møtet med en barneintensivavdeling som hektisk og dramatisk. Sykepleierne opplevdes rolige og fokuserte, men foreldrene følte likevel på en usikkerhet og følte de bare gikk i veien. Foreldrene opplevde det utfordrende å være alene med barnet på avdelingen, og skulle ønske at sykepleierne hadde trygget dem mer. Følelse av ivaretakelse var viktig, men det var ulikt hvor involvert foreldrene ble i omsorgen ut fra hvilken sykepleier som var på jobb.

Konklusjon.

Studien illustrerer hvilke erfaringer foreldre til barn innlagt på en barneintensivavdeling har. Funnene viser at sykepleierne har ulikt kompetansenivå samt at det er ulikt i hvor stor grad foreldrene blir involvert. Det er behov for god ivaretakelse av foreldre samt god kommunikasjon mellom foreldre og sykepleiere. Funnene indikerer at det er utfordrende å implementere familiesentrert omsorg i klinikken på grunn av blant annet kunnskapshull i sykepleierens kompetanse.