Faglig og politisk arbeid

NSFLIS innsatsområder 2021-2023

Satsningsområdene som vedtas på Generalforsamlingen er de overordnede føringene for hva NSFLIS skal jobbe med fremover. Satsningsområdene som velges vil få konsekvenser for økonomiske prioriteringer og landsstyrets fokus i perioden 2021-2023.

Høringer

NSFLIS deltar i flere politiske høringer som angår fagfeltet og sykepleie generelt. Faggruppen kommer også med innspill til høringer hvor NSF som organisasjon er høringsinstans.

Utdanning

NSFLIS har i lang tid arbeidet tett med myndigheter, akademia og helsetjeneste for å sikre at intensivsykepleiere innehar ønsket kompetanse. NSFLIS arbeider blant annet for:

  • masterutdanninger i intensivsykepleie
  • kvalitet og likhet i utdanningsløp ved ulike utdanningsinstitusjoner
  • kvalitetssikrede praksisplasser

NSFLIS følger nå tett arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for helse- og omsorgsutdanningene (RETHOS), hvor RETHOS 3 omfatter videre- og masterutdanninger i sykepleie.

Fag og forskning

NSFLIS har med sine drøye 3000 medlemmer et høyt aktivitetsnivå og engasjement for faget. Faget utvikles på ulike nivå både i tjeneste, i utdanning og i ulike prosjektgrupper innen overnevnte og faggruppen.

NSFLIS har sammen med Anestesisykepleierne NSF og NSFs faggruppe for operasjonssykepleiere et eget tidsskrift, Inspira. Inspira er et fagfellevurdert tidsskrift, nivå 1, som er et positivt løft for forskning og fagutvikling for intensiv- og anestesisykepleiere. Inspira blir en digitalt tidsskrift i 2021, følg med!

Bemanningsstandard for intensivsykepleiere

NSFLIS nedsatte i 2013 en prosjektgruppe hvor mandatet var å utarbeide en nasjonal bemanningsstandard for intensivsykepleiere i norske intensiv-, postoperative og overvåkningsavdelinger. Resultatet er en faglig begrunnet rapport med en anbefalt bemanningsstandard.

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid for anestesi- og intensivsykepleiere (NOSAM) omfatter begge gruppene fordi de fleste faggruppene i de øvrige nordiske land er organisert med anestesi- og intensivsykepleiere i samme faggruppe. Det nordiske samarbeidet var allerede startet da NSFLIS ble etablert, og NSFLIS ble invitert til samarbeidet etter ALNSFs generalforsamling i Tromsø i mai 1979 (Årsberetning, NSFLIS, 1978/1979).

De nordiske landene er i dag representert ved Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene, og samarbeidsmøtene avholdes etter tur i medlemslandene en gang i året. Hvert tredje år arrangerer medlemslandene på rundgang en
nordisk kongress, NOKIAS.

Europeisk samarbeid

I 1999 ble European federation of Critical Care Nursing associations, EfCCNa, en samarbeidsorganisasjon for europeiske intensivsykepleierorganisasjoner, etablert.

De fleste land er medlemmer i EfCCNa, hvor valgspråket er «Working together, achieving more». Organisasjonen har til hensikt å representere intensivsykepleiere i Europa ved å promotere samarbeid, fremme forskning og etablere standarder for utdanning, praksis og ledelse av intensivsykepleie. Frem til 2005 var EfCCNa organisert som et nettverk, men blir nå ledet av valgt styre som møtes fire ganger i året.

I tillegg har EfCCNa et råd der hvert land har ett medlem. Rådet møtes to ganger i året, og møtene arrangeres på rundgang blant medlemslandene. Medlemmene i rådet arbeider i forskjellige komiteer under og mellom møtene. Hvert andre eller tredje år arrangerer EfCCNa en kongress for intensivsykepleiere.

Internasjonalt samarbeid

World Federation of Critical Care Nurses (WFCCN) er den internasjonale organisasjonen for intensivsykepleiere og ble grunnlagt i Australia i 2000. WFCCN skal være et globalt nettverk for å knytte sammen intensivsykepleiere verden over og har medlemmer på alle kontinenter i over 40 land. Nettverket representerer til sammen over 400 000 intensivsykepleiere. NSFLIS er full member.