Faglig og politisk arbeid

Høringer

NSFLIS deltar i flere politiske høringer som angår fagfeltet og sykepleie generelt. Faggruppen kommer også med innspill til høringer hvor NSF som organisasjon er høringsinstans.

Utdanning

NSFLIS har i lang tid arbeidet tett med myndigheter, akademia og helsetjeneste for å sikre at intensivsykepleiere innehar ønsket kompetanse. NSFLIS arbeider blant annet for:

  • masterutdanninger i intensivsykepleie
  • kvalitet og likhet i utdanningsløp ved ulike utdanningsinstitusjoner
  • kvalitetssikrede praksisplasser

NSFLIS følger nå tett arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for helse- og omsorgsutdanningene (RETHOS), hvor RETHOS 3 omfatter videre- og masterutdanninger i sykepleie.

Fag og forskning

NSFLIS har med sine drøye 3000 medlemmer et høyt aktivitetsnivå og engasjement for faget. Faget utvikles på ulike nivå både i tjeneste, i utdanning og i ulike prosjektgrupper innen overnevnte og faggruppen.

NSFLIS har sammen med Anestesisykepleierne NSF og NSFs faggruppe for operasjonssykepleiere et eget tidsskrift, Inspira. Inspira er et fagfellevurdert tidsskrift, nivå 1, som er et positivt løft for forskning og fagutvikling for intensiv- og anestesisykepleiere. Inspira blir en digitalt tidsskrift i 2021, følg med!

Bemanningsstandard for intensivsykepleiere

NSFLIS nedsatte i 2013 en prosjektgruppe hvor mandatet var å utarbeide en nasjonal bemanningsstandard for intensivsykepleiere i norske intensiv-, postoperative og overvåkningsavdelinger. Resultatet er en faglig begrunnet rapport med en anbefalt bemanningsstandard.