NOSAM

Nordisk Samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere (NOSAM)

Riktningslinjer/ Bestämmelser för nordisk samarbeid innom anestesi och intensivvård

Antagna i NOSAM och ändrade 2008, revidert 2019

Medlemmer:

 • en anestesi- och/eller en intensivsjuksköterska från varje landsförening i norden

Syfte/ Formål:

 • Att vara ett forum för diskussion av professions specificka, akademiska och organisatoriska frågot(r)/spørsmål
 • Att utveksla information, forskning och utveckling mellan de nordiska länderna.
 • Att få inspiration till utveckling av anestesi och intensivvård i de nordiska länderna
 • Att anordna/avholde SMARBETESMÖTE innom/for «NOSAM»-gruppen en gång årligt-  de år det inte/ikke avholdes kongress.
 • Att arrangera NORDISK KONGRESS- NOKIAS – vart tredje år.

Nordiska samarbetsmöten och nordiska kongresser hålles företrädesvis på nordiska språk.

Styrelsen i respektive lands förening ansvarar för att samarbetet etableras och upprättholdes gennom:

 • Att välja/velge en kontaktperson i respektive styrelse
 • Att ta beslutningar på forslag/oppfordring af NOSAM
 • Att en ömsesidigt/ gjensidig representation vid respektive föreningars studiedagar/kongresser upprättholles och att inbjudan till en gäst från varje förenings bestyrelse. Gæsten får dækket kongressavgift och sosialt program
 • Att arrangera et nordisk samarbetesmöte/ NOSAM möte efter aftalt turordning
 • Att arrangera nordisk kongress/ NOKIAS efter aftalt turordning

Retningslinjer for nordisksamarbeid- NOSAM

Nordisk samarbeidskoordinator velges av de nordiske representanter for 2 år, med mulighet for gjenvalg. Koordinator funsksjonen deles mellom landene. Nästä koordinator är kontaktpersonen från det landet som håller nästa NOKIAS-kongress.

Arbeidsordning for samarbeidsmøter

Samarbeidsmøte skal arrangeres 1 gang per år.