NSFLIS historie

Forordet i 40 år og ennå ungt!


”Et hvert fag har sin historie, - slik er det også med intensivsykepleien. Historien er viktig fordi den er med på å klargjøre hvor vi er idag som intensivsykepleiere, og den kan hjelpe oss å forstå hvorfor vi idag er her vi er. Historisk bevissthet er nødvendig for å bevare fagets identitet, og den er med på å utforme vår egen fagforståelse og utvikling av denne opp gjennom tiden”

(Johannessen 1993, Kompendium).


NSFLIS Generalforsamling 2015 vedtok å starte prosjektet «NSFLIS Historie» etter forslag fra NSFLIS landsstyre. Landsstyret fikk ansvaret for å etablere en prosjektgruppe og utarbeide mandat til gruppen. Prosjektet ble tildelt midler over NSFLIS driftsbudsjett. Målet var at prosjektet skulle ferdigstilles innen januar 2018 for å utgis til 40-års jubileet i NSFLIS.


Prosjektgruppen ble etablert 29.09.2016 og bestod av seks medlemmer med Sigbjørn Flatland som leder. Underveis har det vært en del endringer i gruppen, og siste året har vi vært kun fire til å ferdigstille boken. Gjertrud Kristine Veum har ledet gruppen fra høsten 2017. Økonomiske begrensninger har utelukket fysiske møter det siste året. Det har kun vært gjennomført møter via Skype. I forkant av møtene har prosjektgruppen lest og redigert hverandres kapitler. Alle i
prosjektgruppen er medlemmer av NSFLIS, og har erfaring fra ulike intensivavdelinger, utdanningsinstitusjoner og organisasjonsarbeid.


Vi vil takke NSFLIS’ lokalgrupper for hjelp med å samle inn materialet til boken. Uten deres engasjement hadde det ikke blitt en bok som speiler intensivfagets utvikling i Norge gjennom 40 år.

Mange har bidratt med fortellinger fra tiden før og etter at NSFLIS ble etablert i 1978. Prosjektgruppen har samordnet materialet og valgt ut sitat og bilder fra enkeltmedlemmer, lokalgrupper, intensivavdelinger og kartotek. Mye av innholdet er generalisert og få navn er nevnt.

Intensivsykepleiere, fagsykepleiere, ledere, undervisere og forskningssykepleiere kan være stolte over å ha vært med på å utvikle et fag, en faggruppe og en praksis som er både erfarings- og kunnskapsbasert. Pasientfokus, økt kunnskap og nok kvalifisert personale har alltid vært saker som intensivsykepleiere, utdanningssted og NSFLIS som faggruppe har kjempet for.

Det har vært svært arbeidskrevende, men inspirerende å skrive ned en så omfattende historie.

Kvalsund, Stavanger, Bergen og Hammerfest, 04.09.2018

Gjertrud Kristine Veum, Evy M. Gundersen, Nelfrid Kolden og Inger Skoglund