Bli medlem og medlemsfordeler

Hvem kan bli medlem?

 • Intensivsykepleiere
 • Intensivsykepleierstudenter
 • Pensjonerte intensivsykepleiere

Hvorfor være medlem?

 • Tilhørighet i en lokal faggruppe
 • Mulighet til å melde inn saker og delta på generalforsamling
 • Påvirke intensivsykepleiernes satsningsområder
 • Medlemspris på lokale fagdager og kongresser
 • Mulighet til å søke stipend
 • Et sted for å diskutere faglige spørsmål
 • Mulighet for å søke fagutviklingsstipend på kr. 20.000 kr til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering.
 • Være medeier tidsskriftet Inspira, sammen med anestesi- og operasjonssykepleierne.

Hvordan kan du bli medlem?

Du kan melde deg inn ved å:

Sende SMS til 02409, skriv "intensiv" i tekstfeltet.

Studenter må skrive "intensivstudent år/måned" (når du er ferdigutdannet).

Eller fyll ut skjema ved å trykke på "Bli medlem".

Kontingent for intensivsykepleiere per 2024 er 735kr og indeksreguleres hvert år. For pensjonister, uføre og studenter 220 kroner per år. 

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten til Intensivsykepleierne NSF kommer i tillegg til medlemskontingent til NSF. Kontingenten dekker en leder i 100% stilling.

Lederen jobber med dette:

 • Daglig drift av faggruppen med over 3000 medlemmer inkludert sentralt styre og 15 lokale grupper
 • Rigging av den årlige fagkongress hvert år, intensivkongressen.
 • Daglige henvendelser fra intensivsykepleiere, samarbeidspartnere, politikere, myndigheter og media.
 • Oppfølging av utvalg nedsatt av Intensivsykepleierne NSF.
 • Intensivsykepleieres stemme i fag- og samfunnspolitisk påvirkning gjennom formelle og uformelle møter, høringer og andre innspill.
 • Samarbeid med utdanningene.
 • Administrering av nettsider og sosiale medier for oppdatert info på fagfeltet

Stipend til kurs og konferanser

Faggruppen for intensivsykepleiere har i mange år delt ut stipend slik at medlemmer skal kunne dra på kurs og konferanser. Følg lenke for å søke stipend

Fagutviklingsstipend

Intensivsykepleierne NSF deler hvert år ut 20 000 kroner til ulike fagutviklingsprosjekter. Tildelingen skjer under festmiddagen på vår egen Intensivkongress.

Stipendet kan anvendes til: 

 • Faglig spesialisering / utdyping av spesialområde 
 • Hospitering i hensikt faglig fordypning. 
 • Faglige utviklingsarbeider og prosjekter 

Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. 

Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. En sluttrapport skal sendes leder. Intensivsykepleierne NSF oppfordrer den/ de som får stipend om å søke å få publisert en rapport / artikkel i InspirA. 

Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom landsstyre Intensivsykepleierne NSF finner det hensiktsmessig. 

 
For å få tildelt stipend, må du fylle følgende kriterier : 

 • Være medlem av Intensivsykepleierne NSF, og à jour med kontingent. 
 • Vedlegge en fullstendig plan for hva stipendet skal brukes til, inkludert finansieringsplan/budsjett
 • Være aktiv i intensivfaglig arbeid lokalt, på avdeling eller i lokalgruppen.  
 • Arbeide i det kliniske felt, helt eller delvis. 

Stipendet kan ikke benyttes til å dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Neste tildeling skjer september 2024.

Stiftelsen Organdonasjons fond til fagutvikling

Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere til prosjekter som kan bidra til å oppfylle deres visjon om at alle som trenger det skal få et organ. Gjennom sitt Fond til fagutvikling tilbys midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Intensivsykepleierne NSF har nylig inngått et samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon om å fremme dette fondet, og vi håper mange anser det som en mulighet til å fordype seg i et spennende tema. Søknader vurderes fortløpende. 

Les mer på https://organdonasjon.no/fond

NSF deler også støtte kurs og konferanser

Årets intensivsykepleier 2023

Utmerkelsen «Årets intensivsykepleier» ble første gang utdelt i 2003, og det å bli utnevnt er forbundet med heder og ære.  

Årets intensivsykepleier 2023 ble Catrin Wasenius

Kriteriene er:

 • Medlem av Intensivsykepleierne NSF.
 • Har arbeidet med intensivfaglig utviklingsarbeid siste år. 
 • Rollemodell for kollegaer og studenter.
 • Høyt faglig engasjement.
 • God klinisk erfaring.

Årets intensivsykepleierleder 2023

Intensivsykepleierne NSF mener at det å være leder for intensivsykepleiere er så viktig, at vi ønsker å løfte frem en leder/ et lederteam som har gjort en god jobb i året som gikk.

Anita Skau Christoffersen ble årets intensivsykepleierleder 2023

Kriterier

 • Utøver ledelse av god kvalitet, herunder tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivå/sektorer 
 • Ivaretar hver enkelt ansatt  
 • Tilrettelegger for og bidrar til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø 
 • Tar initiativ til og iverksetter forbedring av intensivsykepleiertjenesten og fagutvikling 
 • Er en god rollemodell og inspirator 
 • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter