Fag, utdanning og forskning

Fag

Intensivsykepleierne NSF  forsknings- og utdanningsutvalg

Mandatet til forsknings- og utdanningsutvalg er å samarbeide med Intensivsykepleierne NSF landsstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker, og å jobbe med delegerte utdannings- og forskningssaker som er viktige for Intensivsykepleierne NSF /NSF.

Forsknings- og utdanningsutvalget 2023-2025

Brita Fosser Olsen, Monica Evelyn Kvande og Kristin Harris

Funksjon- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere

Intensivsykepleierne NSF  generalforsamling vedtok i 2017 ny funksjon- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere. Det ble vedtatt på GF 8.november 2021 at retningslinjen skal harmoniseres med Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning som ble kunngjort 26.10.2021. Funksjons- og ansvarsbeskrivelsen er under oppdatering.

Intensivsykepleie:

”Intensivsykepleie er spesialisert sykepleie av akutt og kritisk syke pasienter, som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie innebærer å delta aktivt i prosessen mot å gjenopprette pasientens helse eller å legge til rette for en verdig død.

Målet med intensivsykepleie er å etablere en terapeutisk relasjon med intensivpasienter og deres pårørende, og å styrke pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige kapasitet med forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak.”

(Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 2. september 2004)

Intensivpasient:

En intensivpasient er intensivpasient når det foreligger truende eller manifest, akutt svikt i en eller flere vitale funksjoner, og svikten antas å være helt eller delvis reversibel.”

(vedtatt på NSFLIS’s Generalforsamling 13. september 2006)

Intensivavdeling:

En intensivavdeling er en sykehusenhet med spesialutdannet personell, som skal kunne behandle pasienter med truende eller manifest akutt svikt i en eller flere vitale funksjoner.  “

(Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 13. september 2006)

Utdanning

Hvor kan man bli intensivsykepleier?

InspirA

Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer av spesiell relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere, slik at kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet ivaretas i møte med pasientene i det kliniske feltet. Tidsskriftet publiserer både på norsk og engelsk.