Faglig og politisk arbeid

Faggruppen følger NSFs formål og prinsipper og vektlegger de prioriteringer som angår faggruppen spesielt.

Innsatsområder 2023-2025

Satsningsområdene som vedtas på Generalforsamlingen(GF) er de overordnede føringene for hva Intensivsykepleierne NSF skal prioritere i perioden. Satsningsområdene som velges får konsekvenser for økonomiske prioriteringer og landsstyrets fokus i perioden. I tråd med vedtak Generalforsamlingen 2023, avventes vedtak på innsatsområdene 2023-2025 for Intensivsykepleierne NSF, til etter Landsmøte 2023 har vedtatt sine innsatsområder. Inntil Innsatsområder 2023-2025 er vedtatt, gjelder Innsatsområder for 2021-2023. Landsstyret vil sammen med lokalgruppelederne vedta Innsatsområdene for INSF 2023 -2025 under lokalgruppelederkonferansen i mars 2024.

Høringer

Intensivsykepleierne NSF deltar i flere politiske høringer som angår fagfeltet og sykepleie generelt. Faggruppen kommer også med innspill til høringer hvor NSF som organisasjon er høringsinstans.

Utdanning

Intensivsykepleierne NSF  har i lang tid arbeidet tett med myndigheter, akademia og helsetjeneste for å sikre at intensivsykepleiere innehar ønsket kompetanse. INSF arbeider blant annet for:

  • spesialistgodkjenning
  • masterutdanninger i intensivsykepleie
  • nasjonalt førende retningslinje for intensivbehandling i Norge

Fag og forskning

Intensivsykepleierne NSF har et høyt aktivitetsnivå og engasjement for faget. Faget utvikles på ulike nivå både i tjeneste, i utdanning og i ulike prosjektgrupper innen overnevnte og faggruppen.

Intensivsykepleierne NSF eier og driver Inspira sammen med Anestesisykepleierne NSF og NSFs faggruppe for operasjonssykepleiere. Inspira. Inspira er et fagfellevurdert tidsskrift, nivå 1, som er et positivt løft for forskning og fagutvikling for intensiv- og anestesi- og operasjonssykepleiere.

Bemanningsstandard for intensivsykepleiere

Intensivsykepleierne NSF hadde i 2013 et prosjekt hvor mandatet var å utarbeide en nasjonal bemanningsstandard for intensivsykepleiere i norske intensiv-, postoperative og overvåkningsavdelinger. Resultatet er en faglig begrunnet rapport med en anbefalt bemanningsstandard.

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid for anestesi- og intensivsykepleiere (NOSAM) omfatter begge gruppene fordi de fleste faggruppene i de øvrige nordiske land er organisert med anestesi- og intensivsykepleiere i samme faggruppe. Det nordiske samarbeidet var allerede startet da Intensivsykepleierne NSF ble etablert, og NSFLIS ble invitert til samarbeidet etter ALNSFs generalforsamling i Tromsø i mai 1979 (Årsberetning, NSFLIS, 1978/1979).

De nordiske landene er i dag representert ved Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene, og samarbeidsmøtene avholdes etter tur i medlemslandene en gang i året. Hvert tredje år arrangerer medlemslandene på rundgang en nordisk kongress, NOKIAS. Neste NOKIAS arrangeres i København 2.-3. oktober 2025.

Europeisk samarbeid

I 1999 ble European federation of Critical Care Nursing associations, EfCCNa, en samarbeidsorganisasjon for europeiske intensivsykepleierorganisasjoner, etablert.

De fleste land er medlemmer i EfCCNa, hvor valgspråket er «Working together, achieving more». Organisasjonen har til hensikt å representere intensivsykepleiere i Europa ved å promotere samarbeid, fremme forskning og etablere standarder for utdanning, praksis og ledelse av intensivsykepleie. Frem til 2005 var EfCCNa organisert som et nettverk, men blir nå ledet av valgt styre som møtes fire ganger i året.

I tillegg har EfCCNa et råd der hvert land har ett medlem. Rådet møtes to ganger i året, og møtene arrangeres på rundgang blant medlemslandene. Medlemmene i rådet arbeider i forskjellige komiteer under og mellom møtene. Julie H. Berntsen er internasjonal kontakt i INSF og Norges representant i rådet. Hvert andre eller tredje år arrangerer EfCCNa en kongress for intensivsykepleiere. Neste kongress arrangeres i Bologna, Italia 12.-15.mars 2025.

Internasjonalt samarbeid

World Federation of Critical Care Nurses (WFCCN) er den internasjonale organisasjonen for intensivsykepleiere og ble grunnlagt i Australia i 2000. WFCCN skal være et globalt nettverk for å knytte sammen intensivsykepleiere verden over og har medlemmer på alle kontinenter i over 40 land. Nettverket representerer til sammen over 400 000 intensivsykepleiere.