Endring i landsstyret og ledelsen av Intensivsykepleierne NSF

Lokalgruppelederene deltok i går på et timelangt møte hvor det ble informert om at Paula Lykke har fått tilbud om, og akseptert ny stilling i NSF med umiddelbar virkning.

Dette medfører følgelig at Paula ikke kan fortsette som leder i faggruppen. Styret har dermed konstituert seg slik at nestleder i Intensivsykepleierne Maria Klette, som også er leder for FoUU, overtar lederansvaret frem til Generalforsamling i Tønsberg 20. September som konstituert leder.

Paula meddelte Styret i Intensivsykepleierne om denne endringen før påske, og i de seneste to ukene har det vært jobbet for å sette opp et nytt styre og sørge for en plan for sømløs overgang til ny leder.

I det videre overgangsarbeidet og fram til Generalforsamling, vil Paula stille seg til disposisjon for den konstituerte lederen slik at gruppens arbeid kan sikres videre uten opphold.