Gjennomslag for Jordmorforbundet statsbudsjett 2024

helsekort

Foto: Jordmorforbundet

En gledelig nyhet som Jordmorforbundet har kjempet frem er at vi endelig får helsekortet for gravide digitalisert. Det er satt 26 millioner i statsbudsjettet til dette. Men Jordmorforbundet NSF er skuffet over at de må vente enda et budsjettår på endret og mer treffsikker finansiering i fødselsomsorgen.

Jordmorforbundet er veldig skuffet over at statsbudsjettet ikke har prioritert nok penger til å beholde og rekruttere jordmødre i sykehusene. Helseminister Ingvild Kjerkol er tydelig på at det kommer i nasjonal helse og samhandlingsplan og neste års budsjett. - Krisen i fødselsomsorgen har eskalert og dette skjer på tross av at helseministeren har understreket at det haster med løsninger for et styrket fødetilbud. - Det er høyt sykefravær og stor jordmorflukt over til det private helsevesenet og kommunale stillinger som tilbyr bedre arbeidsbetingelser. Våre undersøkelser viser alvorlige brudd på retningslinjene for fødselsomsorgen. Hele 85 prosent av våre medlemmer oppgir i Jordmorforbundets medlemsundersøkelse at de daglig bryter den viktigste kvalitetsindikatoren for trygg fødselsomsorg, som er en jordmor til en aktivt fødende. Vi ser også alvorlig på at nær 75 prosent av jordmødrene svarer at de svært ofte ikke har tid til å sjekke prosedyrer på avdeling på grunn av ressursmangel. Vi hadde også forventet bemanningsnorm for jordmødre. De siste årenes store endring i fødepopulasjonen krever flere jordmødre på vakt, sier Schjelderup.

g
Foto: Dagens Medisin/Kjertsi Flugstad

Jordmorforbundet er fornøyd med å ha fått igjennom er øremerkede midler til jordmødre ansatt i kommunen
I fjor fikk kommunene 987,4 mill. kroner i frie inntekter for å styrke tjenesten. Tilskuddsordningen Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten var på 434,6 mill. kroner i 2023. Av dette var 60 mill. kroner øremerket jordmorårsverk i kommunene. Tilskuddsmidlene ble fordelt i sin helhet og brukes etter hensikten. Det foreslås å bevilge 450,9 mill. kroner til tilskuddsordningen som blir ettårig. Kommuner som har kombinerte stillinger for jordmødre mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal prioriteres. Tilskuddet inngår i Kompetanseløft 2025.

Midler til tjenesten skal bidra til bl.a. å oppfylle tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse og den kommende opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. For 2024 foreslås det å øke rammetilskuddet til kommunene med 40 mill. kroner til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. - Vi er glad for en økning, da det totalt er avsatt 1 069,9 mill. kroner av rammetilskuddet til kommunene begrunnet med behovet for styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier Schjelderup.

Økning i takster for jordmorhjelp i kommunen
Vi ser også at takster og engangsstønader for jordmorhjelp har en beskjeden økning fra 85 000 i 2023 til 90 000 i 2024, sier Schjelderup. Denne bevilgningen dekker utgifter til svangerskapskonsultasjoner som utføres av jordmor etter folketrygdloven og forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp. Vilkår for refusjonen er at jordmor har kommunal driftsavtale eller er ansatt i kommunen. Utgifter til jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon dekkes også etter folketrygdloven. Det er ikke vilkår om at jordmor har driftsavtale eller kommunal ansettelse for å få stønad. Det ytes også stønad til sekundærjordmor ved hjemmefødsel. Det ytes engangsstønad ved fødsel utenfor institusjon etter folketrygdloven. Stønadssatsen er 3 184 kroner i 2023 og foreslås økt til 3 324 kroner i 2024.

storting
Foto: Jordmorforbundet

Det er bevilget 104 millioner kroner til helse- og omsorgsforskning i kommunene
Dette er veldig bra, sier Jordmorforbundets leder. Hun er opptatt av at vi finner en måte å fordele midlene på, som ivaretar behovet for økt forskning på kvinnehelsefeltet jamfør anbefalingene vi la fram i Kvinnehelseutvalgets NOU.