Jordmormangel koster

Hanne Charlotte Schjelderup - Leder i Jordmorforbundet NSF

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup

Jordmormangelen har mange ansikter. Jordmorforbundet har synliggjort konsekvenser og bekymringer i en rekke innlegg. Jordmormangel kan vise seg i blant annet statistikken for vikarinnleie. Innleie av vikarer er dyrt, og avdelingene bruker ikke dette som første og beste løsning, men ofte som eneste løsning. Innleie av vikarer benyttes når man ikke får tak i annet personell og trenger ressursene i en bestemt tid, akutt eller for en kortere avgrenset periode.

Bruken av vikarer viser hvordan landet ligger i forhold til jordmormangelen, og det er ganske ille. Totalt har Norges helseforetak brukt over 500 millioner på vikarinnleie i 2020. En grov summering viser at 62 millioner av disse er brukt på Jordmorvikarer i samme periode.

Helse Sør-Øst brukte hele 25 millioner kroner på innleie av jordmødre i 2020, tett etterfulgt av Helse Vest RHF. Helse Nord ligger lavest på innleie av jordmorvikarer noe som kostet dem ca. 6 millioner i 2020, men kurven viser stigende behov. Helse Midt toppet egen statistikk for innleie av jordmorvikarer i 2019 med en prislapp på 10 millioner, men tenderer en fallende kurve etter dette.

Kraftig økning i vikarbruk for jordmødre i 3 av 4 helseregioner siste år.

I helse Møre og Romsdal topper jordmødre statistikken på utgifter brukt på innleie, sammenlignet med både sykepleiere, intensivsykepleiere og andre spesialsykepleiere.

I helse Sør-Øst er det OUS som har det desidert største vikarbehovet, etterfulgt av stigende kurve ved både Ahus og Viken. I denne regionen holder behovet for jordmorvikarer seg stabilt frem økningen i 2018 som har vedvart.

Helse Stavanger viser en dramatisk stigning i behov for jordmorvikarer fra 2019-2020. Faktisk ligger de så høyt at de troner på nivå med landets største sykehus OUS. Over 13 millioner brukte Helse Stavanger på jordmorvikarer. Det er mer enn de brukte på intensivsykepleiere i samme periode.

Norge mangler 250 jordmorårsverk. I 2020 ble hele 62 millioner brukt på vikarinnleie av jordmorkompetanse i helseforetakene.

Tallene kan tyde på at det er jordmødre det er vanskeligst å rekruttere, at mangelen på jordmorkompetanse er alvorlig og at kompetansen ikke kan erstattes av annet personell. Dette bekreftes i undersøkelser Jordmorforbundet tidligere har gjennomført og i rapporten fra Riksrevisjonen. Det var allerede i 2019 estimerte en jordmormangel på 200 årsverk.

Én av fire ledere oppgir at det er vanskelig å rekruttere utenom utdanningsstillinger. Hittil har det ikke vært vanlig å gi jordmødre utdanningsstillinger. - Helseforetakene oppretter ikke tilstrekkelig utdanningsstillinger for jordmødre og sliter i med å få søkere til stillinger, det handler også om hvor konkurransedyktige helseforetakene er på lønn og arbeidsvilkår mot primærhelsetjenesten i kommunen, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet.

Jordmorforbundet viser til kartleggingen gjort av helsedirektoratet som fastslår at det er behov for ytterligere 50 årsverk for å gi et reelt tilbud om tidlig ultralyd til alle 55 000 gravide i landet. Tidlig ultralyd skal utføres av jordmødre med spesialkompetanse. Norge har vært avhengig av innleie av utenlandsk arbeidskraft lenge, og jordmødre har vikariert fra alle de nordiske landene.

En ting er økt forbruk og behov for innleie av jordmorvikarer i tre av fire helseregioner, en annen ting er at helt siden 2013 har det foreligget et ikke ubetydelig behov for denne praksisen. Jordmorforbundet påpeker at for lite satsing på føde- og barselomsorgen i sykehusene, samt dagens finansieringsordning gjør at personalbudsjettene er strammere enn behovet tilsier. Fødeavdelingene blir bedt om å spare, de får ikke opprette det antallet stillinger det er behov for, med det resultatet at jordmødrene blir utslitt og slutter. Denne innsparinger foregår på tross av økt kompleksitet i fødepopulasjonen som igjen krever økt personell med jordmorkompetanse. Schjelderup peker på at Norge må investere i fremtiden. -Vi trenger 100 nye utdanningsstillinger for jordmødre, og vi trenger 100 flere utdanningsplasser ved høyskolene. Det haster å få dette på plass.

Jordmorforbundet er tydelige på at denne bemanningskrisen ikke løser seg selv. Ved helseforetakene må det opprettes flere stillinger slik at bemanning står i stil med behov og arbeidsbelastning. Disse stillingene må tilbys som fulltidsstillinger. Ikke bare koster det med vikarinnleie, men tar vi ikke grep nå skyter denne kostnader i været.

-100 utdanningsstillinger er definitivt et sted å starte, avslutter lederen i Jordmorforbundet.