Fag, utdanning og forskning

På denne siden

Fag

Faggruppen arrangerer årlige skriveseminar for NSF-SPoR medlemmer, som et medlemstilbud. På dette skriveseminaret kan vi tilby våre medlemmer veiledning, hjelp og støtte til å omarbeide oppgaver til artikler som egner seg for publisering.

Faggruppen arrangerer en rekke fagdager og konferanser hvor medlemmer får redusert deltakeravgift.

Vi har samlet informasjon om våre digitale konferanser på en egen side, her finner blant annet presentasjoner fra forelesere.

Utdanning

NSF-SPoR er opptatt av videreutdanninger innen fagfeltet. SPoR Troms og landsstyret i SPoR fikk derfor fagutviklingsmidler gjennom Sentralt fagforum for å utarbeide en skisse til innholdet i en fordypning i sykepleie i tverrfaglig master innen psykisk helse og rus. 

Nedtoning av praksisstudier 

Prosjektet kom i gang etter lang tids bekymring over utviklingen i dagens videre- og masterutdanninger i psykisk helse og rus blant flere medlemmer i SPoR Troms og i landsstyret. Mange sykepleiere har de siste årene gitt uttrykk for en uro over nedtoningen av praksisstudier i masterprogrammene, manglende fokus på grunnleggende sykepleie, for liten kunnskaper om psykofarmaka og et fravær av kunnskap om somatisk risiko ved alvorlige psykisk lidelser.   

Sykepleierens ansvar 

I prosjektet ble det innhentet kunnskap fra ulike masterprogram og sykepleiere innen feltet for å få frem en forståelse av praksis. Vi har sett nærmere på undersøkelser og rapporter som sier at folk med alvorlige psykiske lidelser lever kortere enn befolkningen for øvrig. Forventet levetid er omkring 20 år kortere for de med alvorlige psykiske lidelser. Opp mot 60 % av over-dødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer med stort potensiale for forebygging. Med dette som bakteppe, ønsket vi å tydeliggjøre ansvarsområder som tradisjonelt er knyttet til sykepleiefaget og hvordan dette kunne styrkes i den tverrfaglige masterutdanningen. Målet med dette er å styrke helsetilbudet til mennesker med de mest alvorlige psykisk helse- og ruslidelser.    

Sluttkompetansen må beskrives 

Gjennom prosjektet ble det klart at for å imøtekomme samfunnets behov for kvalifisert helsepersonell i psykisk helse og rusfeltet, må framtidens masterutdanninger ha et langt tydeligere sykepleiefaglig fokus enn de har i dag.  Framtidens behov for spesialsykepleiere innenfor psykisk helse- og rusfeltet løses ikke gjennom utdanninger i Avansert Klinisk Sykepleie (AKS) alene.  Dette er også i tråd med vår medlemsundersøkelse i 2018. Det vil videre være viktig å jobbe for en sluttkompetansebeskrivelse for sykepleiere innen psykisk helse eller rus som tar master, basert på denne rapportens anbefalinger.

Forskning

NSF-SPoR ønsker fremme og synliggjøre sykepleierforskning innen psykisk helse og rus. Landsstyret har derfor initiert og satt sammen en vitenskapelig komite som vurderer og innstiller en artikkel til årets forskningsartikkel hvert år.

Kriterier for å bli tatt i betraktning

  • Artikkelen skal være publisert det siste året, fra januar til januar.
  • Artikkelen skal omhandle temaet psykisk helse og/eller rus.
  • Artikkelen skal være publisert i et forskningstidskrift, nasjonalt eller internasjonalt.
  • Artikkelen skal ha sykepleier som førsteforfatter.

Vurderinger som legges til grunn

  • Hvor klinisk nyttig er forskningen?
  • Hvor relevant er forskningen?
  • Styrker forskningen sykepleie i det tverrfaglige feltet?
  • Styrker forskningen en/flere av de NSFs satsningsområder.

Forslag til artikkel kan sendes til

Leder av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus innen 15. mai 2020, på e-post: espengrolland@gmail.com.