Psykepleierportalen

Kompetanse
(Illustrasjonsfoto)

Om psykepleierportalen

Psykpleierportalen er og blir utviklet i et bredt sykepleiefaglig fellesskap, der også brukere av våre sykepleietjenester har gitt verdifulle bidrag.

Gjennom portalen gis det tilgang til troverdige kilder basert på forskning og kompetanseutvikling fra flere og ulike helseprofesjoner med relevans for sykepleie.

Forum og arenaer for refleksjon, personlig og faglig utvikling synliggjøres og skapes gjennom portalen.

Portalen vil være i en dynamisk utvikling gjennom at de som bruker den kan gi innspill til mulige endringer og forbedringer.

Alle er velkomne inn, men en del tilganger og ressurser er tilrettelagt kun for sykepleiere.

 • Selve navnet psykepleierportalen oppsto spontant i et prosjektgruppemøte, og navnet ble senere bifalt fra øvrige arbeidsgrupper, prosjektgruppe og styringsgruppe.

  Det er også både interessant og morsomt å se på navnet i en begrepskontekst. PSYKE er en av den greske mytologiens gudinner. I eldre gresk litteratur og kunst ble PSYKE forbundet med den ikke sanselige, medmenneskelige kjærlighet og i billedkunst ble hun fremstilt som en liten kvinneskikkelse med vinger, eller som en liten fugl eller sommerfugl.

  Vi forstår det slik at begrepet PSYKE referer til menneskets ånd, sjel eller sinn.

  Pleie kan oversettes til det engelske «care for», som på norsk blir «å bry seg om». Pleie er derved fundamentert på den iboende mellommenneskelige kjærligheten som leder til et inderlig ønske om å gjøre den andre godt.

  Ved å knytte ordet PSYKE til pleie ønsker vi å løfte frem det helhetlige menneskesynet, der ivaretagelsen av menneskesinnet og betydningen av den medmenneskelige kjærligheten er et fundament. Dette en forutsetning for å forvalte kompetansen på en måte som er verdig for faget Sykepleie.

  Noe mer konkretisert så handler da sykepleie i sin egentlige væren om å ville den andre vel i alle livsfaser fra fødsel, ved sykdom, lidelse og i overgangen mellom liv og død.

  I tillegg til et godt forankret humanistisk fundament trenger en sykepleier innen fagområdet psykisk helse og rus generell fagkunnskap, spesifikk kompetanse på psykisk helse og rus, tilgjengelige ressurser og et samfunn som tilrettelegger og investerer i borgernes helse og livskvalitet. Portalen er ment å kunne bidra til dette.

NSF-SPoR

Bli kjent med NSF-SPoR i videoen under. Vi ønsker oss deg som medlem!

Er du sykepleier og faglig interessert, meld deg inn i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus i dag. Følg lenken under:

Ressurser på nett for sykepleiere

Prosjekt Psykisk helse og rus

Norsk Sykepleierforbund vedtok på landsmøtet 2019 et eget prosjekt som skal ta for seg psykisk helse og rus. Prosjektet har tre delmål, der kunnskapsportalen er en del av prosjektet.

 • Arbeidsgruppemedlemmer:

  Jan Erik SkjølåsArbeidsgruppeleder
  Kristine Børsum StenstadArbeidsgruppekoordinator
  Målfrid J. Frahm JensenErfaringskonsulent
  Ole Martin NordaunetNSF-SPoR
  Katrine Linnom PedersenGeriatri og Demens
  Kurt LyngvedRådet for sykepleieetikk
  Leni BrunborgHTV psykisk helsevern, Helse Bergen
  Åsne Knutson de PresnoUniversitetslektor UiA
  Dalia GylyteSykepleier Lovisenberg diakonale sykehus
  Siv SkarsteinProsjektleder

  Arbeidsgruppas hovedmål:

  • Kompetanseheving
  • Fremme felles terminologi og fagspråk
  • Styrke fagidentitet og rolleforståelse

 • Arbeidsgruppemedlemmer:

  Unn Elisabeth HammervoldArbeidsgruppeleder
  Bjørn LydersenArbeidsgruppekoordinator
  Ingvil ThranePsyk. Sykepleier LAR Øst SUS
  Tommy SjåfjellErfaringskonsulent
  Ane Selma OvedalEnhetsleder, akuttpsykiatrisk avdeling OUS
  Eva ØstvikSeniorrådgiver NSF
  Maria LøvhaugNSF-SPoR
  Siv SkarsteinProsjektleder

  Arbeidsgruppas hovedmål:

  • Kvalitetssikre hvilken plass og innhold psykisk helse og rus har i utdanningene.
  • Sikre politisk støtte til en spesialistgodkjenning for sykepleiere med master i psykisk helse og rus.
  • Utvikle og tilgjengeliggjøre kompetansehevende verktøy og tiltak som kan benyttes i utdanning og fagutvikling.
 • Arbeidsgruppemedlemmer:

  Jan-Erik NilsenArbeidsgruppeleder
  Svein Roald Schømer-OlsenArbeidsgruppekoordinator
  Bjarte SælevikKommunal leder
  Morten BrodalErfaringskonsulent
  Ana Carla SchippertFaggruppeleder Migrasjonshelse
  Irene KronkvistKonsertillitsvalgt NSF
  Aud Holland RiiseFylkesleder Rogaland
  Siv SkarsteinProsjektleder

  Arbeidsgruppas hovedmål:

  • Sykepleierledere søker og ivaretar et større lederansvar for fagområdet Psykisk helse og rus.
  • Sykepleieledere er etterspurte og foretrukne ledere innen psykisk helse og rus.
  • Utvikle kompetansehevende tiltak og verktøy som kan benyttes til lederutdanning, ledelsesutvikling og lederstøtte.

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

Veiledning

Sykepleiefaglig veiledning tar utgangspunkt i sykepleierens faglige og personlige utviklingshistorie. I veiledningen arbeides det med å bidra til at den som søker veiledning kan bli bevisst sin egen praksis og eventuelt endre refleksjonsgrunnlag eller stadfeste eller endre praksis. Faglig veiledning har som siktemål å styrke faglig og personlig kompetanse.

Hentet fra NSFs faggruppe for veiledere

 • I kollegial veiledning samarbeider sykepleiere med samme faglige interesseområde om å belyse faglige utfordringer. Veiledningen er knyttet til profesjonelle utfordringer i utøvelse av sykepleie. Utvidet innsikt og handlingskompetanse kan oppnås gjennom veiledningen. Veiledningen bygger på kollegiale samtaler som følger et disiplinert opplegg. Fokus vil være  utgangspunkt i pasienters behov og strukturen skiller veiledningssamtalen fra en hverdagssamtale.

  Faggruppen vil prøve ut metoden kollegial veiledning og har utarbeidet et opplegg som innbefatter opplæring i veiledningsprosessen og inkludering i en veiledningsgruppe.

  Utprøvingen vil bli fulgt av en forskningsbasert kartlegging av nytteverdien.

  Ønsker du å lære mer om kollegial veiledning og også delta i en kollegial veiledningsgruppe. Meld din interesse til kristine.borsum.stenstad@nsf.no

 • I samarbeid med rådet for sykepleieetikk gjennomfører vi en etisk veiledningsgruppe spesielt tilpasset deg som jobber innenfor psykisk helse og rus.

  Utprøvingen vil bli fulgt av en forskningsbasert kartlegging av nytteverdigen.

  Ønsker du mer informasjon, og også å delta i en etisk veiledningsgruppe. Meld din interesse til kristine.borsum.stenstad@nsf.no

Læringsaktiviteter

Hva trenger du i din kliniske praksis? Her vil vi dele inspirasjon til din pasientbehandling. Gi oss gjerne tips til hva du ønsker vi skal ta med her.

Etisk refleksjon

Etisk refleksjon er en grunnleggende del av sykepleiehverdagen. Vi er derfor i gang med en revisjon og gjennomgang av etisk refleksjonskort som rådet for sykepleieetikk tidligere har utviklet. Vi håper å snart kunne digitalisere og tilgjengeligjøre disse digitalt og fysisk

Etikkort
Etisk refleksjonskort for sykepleiere.

Rådet for sykepleieetikk har egne etikksider, her finner du mange relevante etiske dilemmaer som kan brukes i refleksjon.

Systematisk etikkrefleksjon

Senter for medisinsk etikk ved Marit Helene Hem, Bert Molewijk og Reidar Pedersen har utviklet et ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern. Du finner heftet ved å følge lenken under:

Mentorordning for ledere

NSF er i ferd med å iverksette en mentorordning. Dette er en del av NSFs strategiske satsning innen psykisk helse og rus, vedtatt på Landsmøte 2019. Mentordningen er en samarbeidsrelasjon mellom mentor og deltaker (adept), hvor objektivitet, ansvar, ærlighet, tillit og konfidensialitet er avgjørende. Mentors oppgave er å hjelpe og støtte adept i egen læring for å utvikle lederferdigheter, øke prestasjoner, maksimere sitt potensial og gjøre vedkommende i stand til å bli den lederen som han/hun ønsker å være.

I disse dager rekrutterer NSF erfarne ledere som også har betydelig klinisk kompetanse som mentorer. Allerede i slutten av juni vil kandidater få mulighet til å søke om å bli tatt opp som adepter. Opptaket foregår i august, og programmet starter i september med en mentorsamling. Mentorprogrammet vil gå over 10 måneder.

 • Mentorprogrammets innhold:

  Programmet består av fire fellessamlinger med individuell oppfølging hvor adept (deltaker) får oppfølging av egen mentor i programperioden. Det vil være 10 mentorer og 10 adepter som deltar, samt en koordinerende mentor som også har et programansvar for samlingene.

  Programmet er et medlemstilbud. Programmet vil i hovedsak bli avholdt digitalt, om mulig for en – to fysiske samlinger. Programmet gjennomføres som en pilotordning med følgeforskning.

  1. Samling med mentorer 14. september 2021 
  2. Samling med mentorer november 2021
  3. Samling med mentorer mars 2022 med mentorer mars 2022
  4. Samling med mentorer mai 2022

  Hensikt og mål:

  Mentorordningens hensikt er å sikre utvikling og kontinuitet på ledernivå innen fagområdet psykisk helse og rus. Programmet strekker seg over ett år og inngår som tilbud til NSFs ledermedlemmer. Ordningen er et pilotprosjekt og et tilbud til sykepleiere i lederposisjoner, og har som mål å oppnå:

  • at relevante temaer og problemstillinger kan belyses fra flere synspunkter
  • å gi et bredere grunnlag for prioriteringer og satsninger
  • å bidra til å analysere og klargjøre kontekst og lederfunksjon relatert til forventninger og krav fra ulike interessenter
  • å fritt kunne diskutere og reflektere over utøvelse av lederfunksjonen
  • å gi rom for erfaringsdeling for å sikre god oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø
  • åpen refleksjon over hvordan ledelse kan bidra til måloppnåelse med betydning for egen lederposisjon, ledelse og virksomhet
  • overføring og deling av kunnskap, innsikt, utvide erfaringer og økt kompetanse relatert til lederfunksjonen

  Kostnader:

  NSF dekker utgifter til faglig program, mentorering og oppholdsutgifter knyttet til behov for evt. overnatting. Deltakerne må ved behov søke permisjon og evt. refusjon for reiseutgifter fra arbeidsgiver. Ved opptak forplikter deltakerne seg til å delta på og gjennomføre hele programmet. Arbeidsgiver forplikter seg til å tilrettelegge for adepten sin deltakelse i prosjektet.

  Programmet avsluttes juni 2022.

  Påmeldingsfrist: 16.08.21

  Søknaden skal bestå av: (Se eget søknadsskjema)

  • Generell informasjon
  • Motivasjonsbrev
  • Kortfattet CV

  Fyll inn søknad her:

  Deltakelse i NSFs mentorprogram forutsetter medlemskap i NSF.

  Spørsmål og søknad sendes til Svein Roald Olsen, e-mail: sveols@nsf.no, og merkes «Søknad NSF mentorprogram».

  Alle opplysninger behandles konfidensielt av Norsk Sykepleierforbund.

  • Prosjektleder: Siv Skarstein
  • Programkoordinator: Svein Roald Olsen
  • Programleder: Marit Silseth

Podcast

Norsk Sykepleierforbund og NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus gjennomfører og deltar jevnlig i podcaster som tar for seg temaet psykisk helse og rus. Her har vi samlet flere:

Rådet for sykepleieetikk har en egen podcast, den finner du ved å følge lenken under:

Webinarer

Norsk Sykepleierforbund og NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus gjennomfører webinarer både sammen og hver for seg. NSF-SPoR deler via YouTube, her finner du linker til våre webinarer:

Fag- og forskningsartikler

Her vil du finne oversikt over artikler publisert hos Sykepleien innenfor vårt felt:

Kontakt oss

Vi trenger din hjelp for å utvikle psykepleieportalen til et sted for alle sykepleiere innen psykisk helse og rus. Kontakt oss gjerne med tips, råd og innspill.

Kristine Børsum StenstadTeknisk ansvarlig for Psykepleieportalen
ProsjektadresseProsjekt psykisk helse og rus NSF

Nyttige veier videre