Faglig og politisk arbeid

De fleste av NSFs faggrupper har lite eller ingen frikjøpte verv, faggruppemedlemmene deltar i stor grad i faggruppearbeid på sin fritid. Sentralt fagforum bidrar derfor med administrativ støtte, opplæring i faggruppearbeid, og legger til rette for samarbeid med NSFs øvrige organer.

Leder av Sentralt fagforum er valgt av faggruppelederne i et 100 % politisk frikjøpt verv og representerer Sentralt fagforum og faggruppemedlemmene med forslags- og uttalerett i forbundsstyret. I tillegg har Sentralt fagforum to koordinatorer ansatt i 100 % stillinger.

Sentralt fagforum bidrar blant annet med:

  • Konferansestøtte til faggruppene.
  • Politisk samarbeid.
  • Faglig samarbeid.
  • Faggrupperepresentanter i NSFs nasjonale konferanser.
  • Fagutviklingsmidler til faggruppeprosjekter.
  • Aktivitetsmidler til faggruppeaktiviteter.