Fag, utdanning og forskning

På denne siden

Fag

Faggruppen jobber med å stimulere til, og øke utveksling av kunnskap mellom hygienesykepleiere og smittevernpersonell slik at vi sammen når målet om mindre sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, som både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder, skal fremme kunnskap om smittevern.

Handlingsplan for et bedre smittevern

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ut Handlingsplan for et bedre smittevern med mål om å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019-2023.

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet.

Handlingsplanen har to hovedmål, åtte konkrete delmål og 37 tiltak. Se handlingsplanen for detaljer (lenken under).

Folkehelseinstituttet - smittevernressurser

Utdanning

Nordisk ministerråd vedtok i 2017 at Gøteborgs universitet skal etablere en ny nordisk utdanning i smittevern.

Kompetanseheving innenfor smittevern er et sentralt tiltak for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens. Pasientsikkerhet og forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner er et satsningsområde for EU, hvor medlemslandene anbefales å etablere utdanning på ulike nivåer, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Nordisk utdanning i smittevern og sykehushygiene

Dette er en oppdragsutdanning på initiativ av Nordisk Ministerråd og er åpen for søkere fra de nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Den startet høsten 2019. Lenken under gir mer informasjon om utdanningen.

Tidligere utdanninger innen smittevern

  • Diplomutdanning (60 ETCS) innen smittskydd, med mulighet for en master i folkehelsevitenskap (120 ETCS) ved Nordic School of Public Health NHV, Gøteborg (2007-2014)
  • Videreutdanning til hygienesykepleier (60 ETCS), ved Høyskolen Diakonova, Oslo (2009-2013) (to kull på deltid)
  • Hygienesykepleierutdanning (ett år) ved Folkehelseinstituttet, Oslo (seks kull fra 1987 tom 2003)

Smittevern konferanser 2020

Forskning

Masteroppgaver fra NHV