Sommerhilsen fra styret i LSL

Jan Erik Nilsen

Jan Erik Nilsen

Aktiviteten har heldigvis kommet tilbake i NSF/ LSL – arbeidet etter to år med pandemi. Under pandemien har de fleste av faggruppene som LSL, dessverre mistet noen medlemmer. Vi jobber nå med å få rekruttert inn flere nye medlemmer, og har et stort potensiale til å øke antallet. NSF har over 6500 av medlemmene som er ledere på ulikt nivå. Vi igangsetter en rekrutteringskampanje nå til høsten med ulike verve – og medlemspremier. Samtidig som vi også har planlagt Lokale og regionale faglige nettverksmøter for ledere som er medlemmer i LSL og NSF. De første samlinger blir i Tromsø 27.09 og i Bodø 28.09. Vi legger opp til halvdagsseminar, der vi har invitert foreleser Arne Orvik som er sykepleier og dosent i Helseledelse ved NTNU, Ålesund. Han har også skrevet læreboken «Organisatorisk kompetanse» som i disse dager kommer ut i en ny og 3. utgave.

Den 20. og 21. arrangerer vi den årlige nasjonale lederkonferansen i sammen med Fag- og helsepolitisk avd. i NSF. på Quality Hotel Expo, Fornebu med tema: «Lederskap satt på prøve» - om ledelse i vår tid. (jf. info. på NSF/LSL sin webside og face-book). Mange relevante og spennende tema og forelesere. LSL har også 55 års jubileum i år. Dette vil markeres litt ekstra på konferansen. Ellers er styret engasjert i ulike aktiviteter og prosjekter i NSF; som den digitale lederkonferansen som ble arrangert i mars med tema «Forsvarlig ledelse – Fag og arbeidsliv hånd i ånd»

Psykiatri- og rusprosjektet der vi sammen med NSF Spor, har vært med å etablere en mentorordning for sykepleieledere i Psykisk helse og rus. En vellykket pilot som er utprøvd med ti ledere som gjennom følgeforskning, evalueres i disse dager. Dette også mtp. hvordan mentorordningen skal følges opp videre som et tilbud? Vi vil vurdere om ordningen kan bli et generelt tilbud til medlemmer i NSF og i faggruppene til de som er nye som sykepleieledere.

Sammen med Rådet for sykepleieetikk og AU i Sentralt Fagforum, er vi ansvarlig for prosjektet Etisk refleksjon som også er under evaluering. Etisk refleksjon er en viktig og spennende pedagogisk verktøykasse som er utviklet av Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo i sammen med KS.

NSF har satt fokus på bemanningsnormen i sykehjem. Det skal gjøres en viktig kartlegging der LSL er representert i arbeidet. Vista analyse har sendt ut en undersøkelse til alle sykehjem for å danne grunnlag for en nasjonal bemanningsnorm. Det vil foreligge resultater m.m. for undersøkelsen utpå høsten.

Det skjer også mye når det gjelder fremtidig sykepleierutdanning, masterutdanninger og dette med spesialistgodkjenninger for spesialsykepleiere. Den 20. og 21. september arrangerer NSF en utdannings og – forskningskonferanse i Tromsø som vi har vært delaktig i planleggingen av. Sykepleieledere har et betydningsfullt ansvar i å ivareta samt utvikle gode praksisplasser. Samtidig være med å kvalitetssikre at sykepleierutdanningene er i tråd med den kliniske hverdagen og beste praksis i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF jobber med å utvikle en ny digital plattform som inneholder en del viktige råd og tema som angår sykepleieledere. LSL er med i arbeidet, og håper den er ferdig og kan lanseres til høsten. Her vil vi også kunne ha mulighet å legge inn ny og viktig lederinformasjon, artikler, kronikker m.m. Styret har også vært forfattere og medforfattere av tre kronikker det siste halvannet året, og er i gang som medforfatter i en kronikk for ledere i psykisk helsevern og rus som kommer ut etter ferien. Vi har deltatt på årsmøte og medlemskvelder i lokalgrupper. Det er alltid både hyggelig og viktig å få treffe styret og medlemmer lokalt, samt oppleve det lokale faglige engasjementet.  

I og med LSL v/ leder er med i Arbeidsutvalget for Sentralt Fagforum som koordinerer arbeidet for faggruppene i NSF, så er vi tett på Forbundsledelse og NSF for øvrig med å følge opp, påvirke og sikre at vi sammen spiller på lag i NSF. 

«Intet om oss uten oss»! som leder av Spor; Espen Gade Rolland uttrykker det så godt.

Det er som sagt plass til flere medlemmer i LSL. Jo flere vi er, jo mer kraft og påvirkning har vi!  Vår sommeroppfordring – verv et medlem!

En Riktig God Sommer ønskes til dere alle som er medlemmer i LSL! Beste hilsen LSL – styret. v/ Jan-Erik Nilsen, Siri Gulpinar, Elinor Evjen, Jan Arild Brandshaug, Kirsti Dramdal Borg, Mia J. Johansen, May Synnøve Birkely, Silje Strand Skauge.