Nyhetsbrev mars 2022

Lena Røsæg Olsen, fylkesleder

Min kloke mann pleier å si at vi må bare starte på oppgavene, så tar vi en ting om gangen og etter hvert så blir vi ferdig. Det blir ikke bedre av at vi ser på alt som skal gjøres.  Av og til fungerer det, andre ganger kommer jeg ikke i mål. Tilbakemeldinger fra dere, er at det også føles slik på jobb mange ganger. Når oppgavene hoper seg opp, er det viktig å ha støtte i gode kollegaer og sette fokus på alt man faktisk får gjennomført.  

Dagene har blitt lysere og håpet om mer overskudd kommer. Vi ser enden på pandemien og vet at faren for å bli alvorlig syk har blitt mindre. 

Gjenåpningen har ikke medført roligere arbeidsdager foreløpig. Sykefraværet har steget, og det lille vi begynte å få av overskudd går med på å holde hjulene i gang på arbeidsplassen. Etterslepet fra pandemien kommer til syne, og det er mange som har behov for omsorg og oppfølging. Og da har jeg ikke engang tatt høyde for den store mangelen det er på sykepleiere til vanlig. 

På fylkeskontoret i Tromsø har vi siden høsten 2020 jobbet godt sammen for å tilpasse rutiner fra to ulike fylkeskontor etter sammenslåingen. Tross mye hjemmekontor i denne perioden, har vi klart å bygge oss et godt arbeidsmiljø sammen. Vi har nå fem rådgivere som deler på å ta imot henvendelser fra dere medlemmer, og gjennomfører tillitsvalgtsopplæringer. Vi deler på en administrativ leder med Nordland fylke, og vi har to nestledere, som kommer fra hver sin del av fylket, i tillegg til meg som fylkesleder. Jeg opplever at vi har en svært dyktig gjeng som skal ivareta dere medlemmer, og det håper jeg dere merker. Vi synes selv at vi har blitt mer tilgjengelig, nå som vi har blitt et større kontor!

Vi jobber hele tiden med å bli bedre. Noen ganger tråkker også vi feil, og da er det viktig å lære av feilene, og prøve å gjøre det bedre neste gang. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som gjør at vi har mulighet for å bli bedre sammen.  

Splitting av fylkene

Som følge av at flere fylker skal deles opp igjen, må også NSF vurdere organiseringen av sine kontorer og fylkesstyrer. Forbundsstyret kommer til å starte et arbeid med dette og dere vil få mer informasjon når vi vet mer om prosessen. Send meg gjerne innspill på hva du mener! 

Litt om hva som skjer

20. desember inngikk KS og NSF en avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien med det formål å mobilisere arbeidskraft. Jeg skal ikke forklare hele avtalen her, men vil formidle at svært mange kommuner tok den i bruk. Utfordringen har vært å få en felles tolkning av avtalen og hva hver enkelt kommune har definert som koronarelatert arbeid. NSF har lagt vekt på formålet, som altså var å mobilisere arbeidskraft. Og hva fungerer for å mobilisere sykepleiere til å jobbe enda flere ekstravakter? Svaret på det burde ligge i hver enkelt avtale i kommunen slik at det er samstemt med behovet. Avtalen varer til 30.april og den skal evalueres nå, hvis dere ikke allerede har gjort det. 

Både i spekter og kommunene kan det inngås sommeravtaler som NSF sentralt tilbyr. Snakk med din tillitsvalgt hvis du lurer på om dere kommer til å inngå avtale på din arbeidsplass. 

Nå i uke 10 og 11 skal tillitsvalgte i kommunene gjøre en kartlegging av planlagt og faktisk bemanning. Det har også kommet ønsker fra sykehusavdelingene om å gjøre en lignende undersøkelse der, men den er foreløpig ikke på plass. 

Den internasjonale sykepleierdagen 12.mai arrangerer vi gratis fagdag for alle medlemmene våre i fylket. Langstrakt som det er, så vil det ikke være like enkelt for all å delta, men kanskje noen vil kombinere dagen med en helg i Tromsø? Vi legger snart ut invitasjon til denne dagen på nsf.no/kurs og arrangementer, og da blir det første mann til mølla. Vi lover at det blir en super dag med en svært dyktig foredragsholder! 

Verneombud

Vi ønsker å kunne gi et bedre tilbud til våre medlemmer som er verneombud. Verneombud og tillitsvalgte har mange sammenfallende oppgaver, og har nytte av å ha et tett samarbeid. Vi har per dags dato ikke oversikt over hvilke medlemmer som har rollen som verneombud på de ulike arbeidsplassene, og jobber nå for å kartlegge dette. Dersom du er verneombud, er det fint om du kan gi beskjed til fylkeskontoret så vi får registrert vervet hos oss.

Studieplasser og kapasitet

I universitetssektoren har regjeringen bestemt at antall studieplasser skal økes, og på UiT medfører dette 15 ekstra plasser for bachelor i sykepleie. I utfordringsbildet som må løses, ligger antall praksisplasser og antall lærerressurser. Det følger ikke med ekstra midler til denne økningen og sykepleierutdanningen er fortsatt i en mye lavere finansieringskategori enn andre studier på helsefakultetet.

UiT er en særdeles viktig samfunnsaktør i utviklingen av sykepleie. Nord-Norge må ha høy kompetanse på de som skal lære opp våre nye sykepleiere, og de må også ha arbeidsforhold som gjør at de kan både lære bort og fortsette å utvikle sin egen kompetanse. Hvis ikke UiT kan produsere tilstrekkelig med ferdig utdannede sykepleiere, så har dette betydning for rekrutteringsforholdene i helsetjenesten.  

I alle deler av helsetjenesten har vi store rekrutteringsutfordringer. Men det nytter ikke å rekruttere hvis arbeidsgiver ikke klarer å holde på sykepleierne sine. Jeg tror noen av de viktigste tiltakene ligger her. God lønn, gode arbeidsforhold der faglig utvikling og helsefremmende turnuser er viktige elementer og et godt arbeidsmiljø.  

Sykepleietjenesten er i endring, og vi må stå i førersetet for å bestemme og belyse hva våre hovedoppgaver er. Hvilken kompetanse må helsetjenesten ha for å utføre behandling, pleie, omsorg, forebygging og mestring? Hvor er det viktig med helhetlig sykepleie, og hvor kan sykepleierne gå inn og gjøre enkelte prosedyrer i samarbeid med andre yrkesgrupper? 

Travelbee definerer sykepleie som «en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleier hjelper et individ, en familie eller et samfunn i å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom og lidelse, og om nødvendig finne mening i disse elementene».  I nær framtid, med knapphet på arbeidskraft og sykepleiere, er det vi som må definere hva sykepleie skal være. 

Kvinnedagen, frontfag og likelønn

På tirsdag er datoen 8. mars, og kvinnedagen er en dag vi fortsatt har behov for å markere. Still gjerne opp på arrangementer som holdes denne dagen.  

Vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge. 70% av alle sysselsatte kvinner jobber i offentlig sektor, og det er her vi finner de fleste gruppene med lav lønn. For dem som har fullført en bachelor eller tilsvarende, tjener kvinner 81 kroner pr 100-lapp menn tjener i timen. Lønnsgapet er fortsatt stort, og vi har en frontfagsmodell som opprettholder denne ulikheten. Nå som tariffoppgjøret starter, kommer vi til å høre mye om lønnsvekst. Men lik lønnsvekst gjør ingenting med den strukturelle forskjellen vi har på lønn, og at kvinners arbeid verdsettes lavere enn menns arbeid. 

I tillegg viser det seg at sykepleiere er den gruppen som utsettes for flest risikofaktorer i form av høye emosjonelle krav, høy arbeidsbelastning, høyt tempo, rollekonflikter, lav jobbkontroll og søvnproblemer (Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt 2018). Helse og omsorgssektoren har i utgangspunktet et høyt sykefravær, og NSF har fått tilbakemeldinger om at dette har forsterket seg under pandemien. 

8.mars er også en dag for å huske på at kvinner og barn er svært utsatte som flyktninger. Krigen i Ukraina er den nyeste utfordringen, men det er til enhver tid svært mange på flukt, noe som medfører tapt skolegang og økt seksuell vold.  

Ta vare på hverandre, stå sammen og bruk de mulighetene du har til å varsle og få hjelp. Og så vet vi at vi har verdens fineste yrke, det skal vi sørge for at det fortsetter å være! 

Vennlig hilsen 
Lena Røsæg Olsen 
fylkesleder