Verdens helsedag

Anna Mohn Sneve Catrine Buck Jensen

Anna Mohn Sneve og Catrine Buck Jensen, fylkesstyremedlemmer, NSF Troms og Finnmark

Sykepleiere er en viktig brikke for å nå FNs bærekraftsmål for å sikre god helse og livskvalitet for alle. For å kunne være en reell bidragsyter må vi også sikre sykepleieres helse.

7. april markeres Verdens helsedag av FN-sambandet. I år fokuseres det på å kjempe for en mer rettferdig og friskere verden for alle, i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 3. I verden i dag er det store ulikheter i helse, og sykepleiere møter disse daglig i sitt arbeid.

Sykepleiere har i sine yrkesetiske retningslinjer plikt til å bidra aktivt for å imøtekomme sårbare gruppers behov for helse- og omsorgstjenester, og skal være en aktiv part i samfunnsdebatten. Sykepleiere bidrar til god helse gjennom å sørge for god kvalitet i helsetjenestene, både i kommuner og sykehus. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid og er pasientens advokat der den ikke kan være det selv. Dette må vi fortsette med.

Men, for at vi i fremtiden skal ha sykepleiere som kan bidra med å sikre god helse og livskvalitet, trenger vi arbeidsvilkår som også fremmer sykepleieres helse. I dag opplever sykepleiere stor fysisk og psykisk belastning i sitt arbeid. Gjennom forskning er det dokumentert at turnusarbeid, nattarbeid og lange arbeidsøkter gir økt risiko for en rekke helseskader, som blant annet søvnforstyrrelser, psykiske plager, hjerte-/karsykdommer og kreft. Turnusarbeid og nattarbeid øker også risikoen for feilhandlinger, skader og ulykker.

Visste du for eksempel at hviletiden for en sykepleier kan være nede i bare 8 timer? Dette betyr ofte i praksis at sykepleieren går av vakt sent på kvelden og kommer på vakt igjen neste morgen. Dette er for mange ensbetydende med dårlig nattesøvn og dermed en lite uthvilt sykepleier for pasient og pårørende neste dag.

For å kunne bidra til å sikre bærekraftsmålet om god helse og livskvalitet må sykepleiere få helsefremmende arbeidstidsordninger som støtter opp under det livsviktige arbeidet, og ikke bryter det ned.

Det må sørges for at sykepleierne får tatt på egen maske, før de hjelper andre.