Verdens helsedag 7. april

Helsesykepleiere i Tromsø

F.v: Julie Grønli, Michelle Kristin Pedersen, Ingrid Widding og Sunniva Andreassen, alle Helsesykepleiere.   

Faglig utvikling og godt arbeidsmiljø

Målgruppen vår er barn og unge 0-20 år og deres familier. En arbeidshverdag for oss innebærer mange oppgaver, alt fra hjemmebesøk, vaksinering, kontroll og oppfølging av barnets vekst. Vi gir støtte og veiledning innenfor ernæring, amming og søvn for å hjelpe foreldre til å oppleve mestring i foreldrerollen. Forebygging og helsefremmende arbeid for å hindre uhelse, sosiale forskjeller, skjevutvikling og det å avdekke vold og overgrep er også viktige elementer i vår jobb. Erfaringsmessig ser vi at små justeringer kan utgjøre en stor forskjell. Alt dette krever mye av oss som fagperson, men det å arbeide med å fremme helse og mestring oppleves helsefremmende i seg selv. Det er givende å kunne løfte frem det som fungerer, der barn og foreldre opplever mestring.

Siden vår arbeidsmetode baserer seg på veiledning, er kollegaveiledning og deling av kunnskap en naturlig del av vårt arbeid. Vi jobber tverrfaglig, noe som er veldig givende og interessant. Summen av alt dette er med på å skape et godt arbeidsmiljø.

Åpen dør funksjon til skoleelever
I skolen driver vi med undervisning i seksuell og psykisk helse, vaksinering, individuelle helsesamtaler på ulike trinn, samt oppfølging av elever med behov. Vi skal også ha en åpen dør funksjon, som betyr at elevene kan ta kontakt ved behov.

Samarbeid med både interne - og eksterne samarbeidspartnere
Det er barnet og familiens behov som avgjør hvilken tjeneste vi samarbeider med til enhver tid, derfor må helsesykepleiere tilstrebe å ha god oversikt over hvilke tilbud og tjenester som finnes. Vi har tett samarbeid med skoler, barnehager, fysioterapeuter, PPT, BUP, fastlege, spesialisthelsetjenesten, barnevernstjenesten og migrasjonshelsetjenesten. Vi jobber tverrfaglig med mange ulike yrkesgrupper gjennom Forebyggende tjenester og jobben gir oss muligheter for å jobbe både på individ-, gruppe- og systemnivå.

Kompetansen blir ikke verdsatt i Tromsø kommune
I Tromsø kommune har det skapt reaksjoner at helsesykepleiere ikke avlønnes som spesialsykepleiere. Vi tjener mellom 15-23.000 mindre sammenliknet med andre spesialsykepleiere med like lang utdanning. Vi opplever at kompetansen vi har ikke blir verdsatt.

Dette gjelder også Helsesykepleiere som velger å ta mastergrad. Uttellingen for å ta en master skal gi en lønnsøkning på 20 000 kroner i henhold til tariff, men dette gjelder ikke helsesykepleiere. Mange går derfor ut av videreutdanningen og velger bort mastergraden. Det mener vi er feil utvikling for profesjonen og forskningsfeltet, som går glipp av viktig kunnskapstilfang som bidrar til å styrke og utvikle faget, utdanningen og yrkesutøvelsen.

Landsgruppen for Helsesykepleiere (LaH)

Helsesykepleiere
LaHs logo

LaH er den eldste og største faggruppe i Norsk sykepleierforbund. Vi er alle fire medlem i faggruppen, og faggruppen inspirerer og skaper engasjement. Som helsesykepleiere jobber vi tett på samfunnet, et samfunn som stadig er i endring. Endringer i samfunnet påvirker vår målgruppe spesielt og vi blir derfor en viktig premissleverandør for barn og unge i samfunnsdebatten. Det krever at vi som yrkesgruppe må følge med og endre arbeidsoppgavene i tjenesten og følge med på utviklingen i takt med samfunnet for øvrig. Barn og unge har ikke stemmerett og vi må være deres stemme!  Tusen takk til Julie, Michelle, Ingrid og Sunniva for deling av kunnskap og erfaring fra arbeidshverdagen som helsesykepleiere i Tromsø.

Les mer og meld deg inn i faggruppen her: nsf.no/fg/helsesykepleiere