Verdens kreftdag 4. februar

Helena Marie Hykkerud, Kreftkoordinator

Kreftkoordinator Helena Marie Hykkerud Foto: Krister Sandaker Tårn

Verdens kreftdag markeres 4. februar og er forankret i FNs bærekraftsmål 3 som arbeider for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Kreft er som vi vet en av de vanligste dødsårsakene i verden.

Vi har snakket med Helena Marie Hykkerud som til daglig jobber som kreftkoordinator i Alta kommune. Fra juni 2021 har hun imidlertid vært omdisponert og jobbet som vaksinasjonskoordinator.

Kreftkoordinator

Helena sier at Kreftkoordinatorstillingen er et lavterskeltilbud til personer med kreft og til deres nærpersoner. Alle som ønsker, kan ta kontakt med henne for samtale, veiledning og spørsmål. Tilbudet er til mennesker

 • som er i påvente av diagnose (noen ganger i utredningsfasen)
 • som nylig har fått diagnose
 • i behandling av sin kreftsykdom
 • som lever med sin kreftsykdom
 • i livets sluttfase
 • med senskader

En kreftsykdom påvirker både privatliv og det yrkesaktive livet og ofte har de behov for en støttespiller. Helena sier at mange pårørende og nærpersoner har behov for støttesamtaler og veiledning av kreftkoordinatoren. Nærpersoner kan være venner, kollegaer og andre.

Samhandling

Kreftkoordinatoren skal

 • veilede og drive kompetanseheving til annet helsepersonell
 • jobbe tverrfaglig med andre yrkesgrupper.
 • bidra som koordinator for Individuell Plan
 • delta i ansvarsgrupper
 • være et bindeledd for den som er syk og mot andre tjenester

Alt dette arbeidet er viktig arbeid og sørger for at alle som jobber rundt den med kreft er orientert og informert.

Kreftkoordinator Helena i samtale med kreftrammede Torunn Hermansen
Kreftkoordinator Helena i samtale med kreftrammede Torunn Hermansen

Hva er viktig for deg?

Helena mener det er viktig å spørre den som har kreft om Hva er viktig for deg? Det er med på å definere hva hun skal ha søkelys på i det videre arbeidet for at den enkelte pasienten skal ha det så godt som mulig. Alle mennesker er ulike og har ulike behov. Dette gjelder også når kreft eller annen sykdom rammer. Kompetansen på kreft er også overførbar til andre sykdommer og det å møte mennesker i krise og sorg. Dette opplever hun som nyttig erfaring og kunnskap.

Hun er alene i stillingen som kreftkoordinator i Alta, en by på rundt 20.000 innbyggere. Her er per i dag ingen kreftsykepleiere ute i tjenestene, men Helena registrerer samtidig at sykepleierne har mye kompetanse og erfaring innen kreftsykepleie. På tross av dette føler hun mange ganger at det er en ensom jobb.

Faggruppe og nettverk

Avstandene er lange i Finnmark. Derfor blir nettverk for ressurssykepleiere i kreftomsorg for Finnmark og Troms viktig for å kunne spille på lag med kollegaer og det å ha mulighet å samarbeide og drøfte problemstillinger på tvers av kommunegrenser. Hun samarbeider også godt med Kompetansesenteret for lindrende behandling (LIN) og Kreftforeningen. Helena er medlem i NSF sin faggruppe for kreftsykepleiere. Faggruppen driver med både fag og politisk arbeid. Det arbeides nå med å tilpasse videreutdanningen i kreftsykepleie til et masterløp. For å kunne ivareta helsehjelp til kreftpasienter i ulike faser er det behov for at pasienter og pårørende møter spesialisert kompetanse.

Frivillighet

Helena har vært frivillig i Kreftforeningens arbeid med barn som pårørende i perioden 2010 til 2019. Erfaringen hun gjorde seg lærte henne hvor viktig og betydningsfull frivillighet er. Derfor ønsker hun å løfte frem det viktige arbeidet de frivillige gjør rundt omkring i hele Norge. Det passer fint siden 2022 er Frivillighetens år.

Vi takker Helena for sitt engasjement. Hun er en TYDELIG – MODIG – STOLT sykepleier!