Vinneren av sykepleielederprisen 2023 er May Brith Ferner

May Brith Ferner vinner av sykepleielederprisen 2023

May Brith Ferner er soneleder i hjemmesykepleien Solvang sone, Tønsberg kommune. Det var et stort antall kollegaer som står bak nominasjonen av henne. 

Sykepleiefaget i front

Hun deltar i faglige diskusjoner og lytter til den enkeltes mening, og finner løsninger sammen. En leder som er tydelig og viser at hun ønsker det beste for ansattgruppen, pasienter og pårørende skaper trygghet.

Hun er veldig tydelig på hvor viktig det er å skrive avvik, slik at alle kan utvikle seg til det bedre. Hun legger godt til rette for at de ansatte får opplæring iblant annet prosedyrer, og at ingen skal utføre noe de er utrygge på. 

Utviklende mål og pasientresultater sammen med de ansatte

Hun fremmer kompetansen og egenskapene til den enkelte sykepleier og helsefagarbeider, og bruker ressursene der de trengs. Det bidrar til økt pasientsikkerhet og medfører at pasientene får den oppfølgingen de har krav på. Hun er opptatt av at det skal være et sterkt fagmiljø i hele ansattgruppen. Det er utviklet ulike faggrupper. Eksempler på dette er sårgruppe, avklaringsgruppe, demens, kreft, palliasjon og ROP. Denne faginndelingen bidrar til at den enkelte pasienten får riktig behandling og god oppfølging. I hennes avdelingen er det stort fokus på å lære av hverandre og løfte kompetansen. 

Tilrettelegge for og utvikle et godt fag- og læringsmiljø

Det gjennomføres faglige diskusjoner. Det gjennomføres også internundervisninger annenhver onsdag, hvor det er faglig påfyll fra andre samarbeidspartnere. Brukermøter gjennomføres en gang i uken, og hver annen tirsdag er det sykepleiermøter og helsefagarbeidermøter.  

Godt arbeidsmiljø

En gruppe planlegger sosiale sammenkomster for hele ansattgruppen, sammen med May Brith. De ansatte blir bedre kjent på fritiden, som er en positiv effekt i jobbhverdagen. Ved behov tar hun ansatte til side og tar en konstruktiv prat. Hun samarbeider godt med de tillitsvalgte gjennom jevnlige møter. 

Høy faglig og etisk standard blant kollegaer og studenter: May Brith følger opp den enkelte gjennom kontinuerlige samtaler. Hun er opptatt av fleksibilitet og at hver og en blir så god som mulig. Hun setter av tid til opplæring der det er behov for det. 

Tydelig, modig og stolt

May Brith er alltid først på jobb og møter alle med et smil. Hun er strukturert, hardtarbeidende og dedikert. Hun er faglig dyktig, tar jobben på alvor og er tilgjengelig for de ansatte. Hennes væremåte smitter over på de ansatte. Hun er tydelig på sin balanse mellom alvor og humor. Hun er god til å lytte, og det oppleves trygt å kunne snakke med henne om alt. Hun bidrar til at ansatte opplever at de er i utvikling. Hun er opptatt av at alle skal være positive til utvikling og endringer. Hun har et slagord; se kun muligheter, ikke begrensninger.

Det er flott å lese at sykepleieledere blir satt pris på og nominert som årets sykepleieleder. Det å stå i spennet som leder med det ansvaret det medfølger, og samtidig ivareta de ansatte kan være krevende. Da er det godt at ansatte ser at det løses på en god måte og nominerer sin leder til denne prisen.