Lønn

 • Med kombinasjonen av stor sykepleiemangel og relativt store lønnsforskjeller mellom ulike arbeidsgivere ligger forholdene godt til rette for at sykepleierne kan stille lønnskrav. Å forhandle lønn krever forberedelser og at du har satt en grense for hva du vil akseptere. Her er noen tips om hva du bør være oppmerksom på og hvordan du selv best kan påvirke egen lønn.

  Ved ansettelse

  Det er ved ansettelse i ny stilling du har de beste mulighetene til å påvirke egen lønn. Når tilbud om stilling foreligger er du i en gunstig forhandlingsposisjon idet arbeidsgiver da gir tydelig uttrykk for at det er deg og din kompetanse som er deres førstevalg. Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver sender med en arbeidsavtale for signering sammen med tilbudet. Disse avtalene kan ha ulik utforming hva gjelder lønn. Noen oppgir konkret årslønn mens andre oppgir et lønnsspenn fra laveste til høyeste lønn i ansiennitetstrinnene, gjerne med en opplysning om at «lønningskontoret beregner din ansiennitet». Sistnevnte type avtaler bør du ikke skrive under på.

  Ansiennitet – et forhandlingsspørsmål

  Ansiennitet og lønn er to sider av samme sak. Jo lenger ansiennitet du får godskrevet, til høyere lønn får du og til raskere kan du få lønnsøkning senere. Og ansiennitet er et forhandlingsspørsmål. Tariffavtalene har minstebestemmelser på området, men hvorvidt arbeidserfaring og ansiennitet fra privat sektor skal regnes med – og i hvilket omfang -  er mye opp til den enkelte arbeidsgiver å avgjøre. Ved ansettelse i sykehus får du vanligvis godskrevet all slik praksis.  Flere kommuner gir også ansiennitet for all privat praksis, mens andre krever at slik praksis skal ha relevans for arbeidet du skal gjøre i kommunen. Relevans kan forhandles.

  Hva kan jeg kreve?

  Det er ingen øvre grense for lønnskrav, men det kan være lurt å sjekke ut hva som er lønn for tilsvarende stilling i andre kommuner og virksomheter i regionen. For å finne ut av dette kan du ringe fylkeskontoret eller ta kontakt med lokal hovedtillitsvalgt. Videre bør du som nevnt innledningsvis ha en strategi for hva du vil gjøre om arbeidsgiver ikke imøtekommer ditt krav. En vanlig fremgangsmåte hvis du har fått et lønnstilbud du ikke er tilfreds med er å gi tilbakemelding til arbeidsgiver der du takker for tilbud om stilling og skriver at du er interessert i å begynne hos dem, men at lønnstilbudet ikke var helt i tråd med hva du forventet. Du kan så angi hvilke forventninger du har og eventuelt begrunne disse og be arbeidsgiver vurdere din tilbakemelding med tanke på å komme med et nytt tilbud. På den måten viser du at du har forventninger om høyere lønn samtidig som du ikke har sagt fra deg tilbudet om arbeidsgiver ikke kommer deg i møte.

  Ikke skriv under før alt er avtalt

  Vi anbefaler ingen medlemmer å inngå arbeidsavtaler uten at lønn og ansiennitet er avtalt. Det skal gå frem av avtalen hva som konkret er din årslønn fra tiltredelsestidspunktet, og hvilken ansiennitetsdato du har fått godskrevet. Om du er i tvil om hvorvidt du har fått rett ansiennitet ber du om en skriftlig fremstilling av beregningsgrunnlaget slik at du har mulighet for å kontrollere dette selv.

  Allerede ansatt -  hvordan få høyere lønn?

  Det er ikke bare ved ansettelser sykepleiere er i posisjon til å stille lønnskrav. De fleste arbeidsgivere har en lønnspolitisk plan som sier at det skal være en naturlig sammenheng mellom lønnsutvikling og kompetanse, ansvar og funksjon. Det betyr at kan stille lønnskrav om du har ervervet deg ny kompetanse, eller fått nye oppgaver eller utvidet ansvar i jobben du allerede har. I slike tilfeller er det ofte NSFs tillitsvalgte som fremmer krav og forhandler for deg, men det forutsetter selvfølgelig at du ber dem om å gjøre det. Videre kan det være aktuelt å be om lønnsforhandlinger hvis du alvorlig vurderer å si opp på grunn av lønnen, eller du har fått tilbud om ny jobb med høyere avlønning, men aller helst ønsker å bli værende hos nåværende arbeidsgiver.

  Be om lønnssamtale

  Noen tariffavtaler har bestemmelser som gir ansatte rett til lønnssamtale med nærmeste leder. Du kan ha med tillitsvalgte og samtalen skal ha fokus på hva som skal til for at du skal sikres best mulig lønnsutvikling. Det skal skrives referat fra samtalen. Denne retten gjelder alle kommuneansatte, men det er ikke forbudt å be om lignende samtaler i andre tariffområder.

  NSF Vestland oppfordrer alle sine medlemmer til å be om lønnssamtale. Slik viser du din leder at du er opptatt av lønn og lønnsutvikling, noe som også kan være fordelaktig når det kommer til lokale forhandlinger og mellomledere skal gi sine prioriteringer til arbeidsgivers forhandlingsutvalg.

  Hurra for den lille (eller store) forskjellen?

  Avslutningsvis vil vi oppfordre sykepleiere til å applaudere om en nyansatt klarer å forhandle seg frem til bedre lønn enn hva allerede ansatte med lenge ansiennitet har. Vi har tro på at slike forskjeller skaper en dynamikk som gjør det mulig for andre ansatte å få høyere lønn ved neste korsvei. Det at alle skal ha det samme samtidig kan fremstå både rettferdig og solidarisk, men det blir sjelden de store lønnsløftene av en slik strategi. Det er vel heller ikke slik at om arbeidsgiver tilbyr oss 30 000 mer i lønn, så takker vi nei om ikke også mine kollegaer får det samme. Eller?