Årsturnus - en kort innføring

En illustrasjon av tre sykepleiere i resepsjonen, en som skal hjem. Illustrasjon: Martina Paukova.

Bakgrunn

Tradisjonelt har arbeidstiden i helsevesenet vært organisert med en fast rullerende turnus der ansatte har hatt liten påvirkning på vaktene sine. Det er stor bruk av deltid. I arbeidet med å øke andelen heltid, har flere arbeidsteder innført årsturnus eller kalenderplan. Mange kommuner ønsker å innføre årsturnus eller kalenderplan.  

Hva er årsturnus/kalenderplan

Årsturnus er en langsiktig arbeidsplan. All arbeidstid og kjent fravær for hver enkelt ansatt planlegges for 52 uker av gangen. Den baserer seg på hvilket behov for kompetanse og ressurser arbeidsstedet har gjennom hele døgnet, uken og året. Kalenderplan baserer seg på de samme prinsippene, men året blir delt i f.eks. to eller tre planer. 

Fordeler og ulemper

For både ansatte og arbeidsgiver gir en årsturnus forutsigbarhet. Ansatte kommer med ønsker for vakter og ferie for hele neste år. Arbeidsgiver fordeler vaktene ut fra driftens varierende behov. Det kan være utfordringer med å dekke vakter langt frem, blant annet ved ferieavvikling. Erfaring viser at det derfor er behov for flere ansatte. 

Hva må avtales

Dagens lov- og avtaleverk er tilpasset en fast rullerende turnus. Derfor må arbeidsgiver og tillitsvalgte sørge for avtaler ved årsturnus. Avtalene må sikre rett beregning av tilleggslønn, lønn under sykdom og permisjon, og pensjonsgrunnlag.  

Helligdager

I en årsturnus er det ingen grunnturnus som beregner rett til fri på søn.- og helligdager. Nettopp hvor mange dager sykepleieren skal arbeide på av disse røde dagene, og hvor mange som skal gis fri, er en av punktene som tillitsvalgte er opptatt av. De skal sørge for at dere ikke kommer dårligere ut i en årsturnus, enn om dere hadde rullerende turnus. 

Justeringspunkter

Siden turnusen nettopp skrives for et helt år av gangen, kan det oppstå behov for å gjøre endringer i løpet av perioden. Det er vanlig å avtale noen justeringspunkter i løpet av året, ut fra endringer i bemanningen eller driften. Tillitsvalgte og ansatte skal involveres i justeringene. Tillitsvalgt avtaler da frister og hvor store endringer de ansatte skal måtte godta. I forbindelse med kalenderplan, er ikke behovet for justering like aktuelt.  

Til slutt

For at årsturnus/ kalenderplan skal bli bra for både de ansatte og arbeidsgiver, må det brukes god nok tid. De ansatte skal involveres så tidlig som mulig og det skal være tid til en god prosess mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver. I en årsturnus skal du som ansatt komme med innspill til hvordan du ønsker å arbeide hele neste år. Tenk igjennom hva en god turnus er for deg, og hvordan turnus påvirker ditt liv. Tenk helsefremmende når du kommer med ønsker, du skal jobbe turnus i mange år.