Ferie - hva gjelder?

Feriebilde

Ferieloven regulerer ferie. Les i ferieloven på lovdata.no her.

Alle arbeidstakere har, etter ferieloven, krav på 25 virkedager ferie hvert år. En virkedag er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager. Lørdag er en virkedag. 

Det er altså snakk om dager og ikke arbeidsdager. Det vil for eksempel si at du kan få ferie på dager du har fri. 

I tillegg til lovbestemt ferie har mange arbeidstakere fem virkedager avtalefestet ferie. De fleste av NSF sine medlemmer har dette. Lovfestet og avtalefestet ferie utgjør til sammen 30 virkedager - eller 5 uker ferie.  

Ferie skal ALLTID regnes i HELE dager, ikke i timer. 

Hvem bestemmer når jeg skal ha ferie? 

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien, drøfte fastsetting av ferie med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte. 

Hvis man ikke blir enige, har arbeidsgiver styringsrett på ferie. Det må likevel gjøres i henhold til ferielovens bestemmelser. Den sier at hovedferien – som er 18 dager – kan kreves avviklet i tidsrommet 1. juni til 30. september. Resten av ferien kan arbeidstaker kreve å få avvikle samlet – det vil si at arbeidsgiver ikke kan kreve at du deler opp ferien din. Men også denne har arbeidsgiver styringsrett på innenfor ferieåret. 

De ansatte bør få beskjed så tidlig som mulig, og senest 2 måneder før ferien starter. Det kan selvfølgelig være forhold som gjør at dette kan bli vanskelig, men da skal det være noe spesielt. 

 Tillitsvalgte har en viktig oppgave ved å bidra til at dette blir overholdt. 

Feriepenger 

Du mottar ikke lønn når du avvikler ferie. Lønnen blir erstattet av feriepenger. Feriepenger opparbeider man seg året før. Det vil si at feriepengene du får i 2021, er det du har opparbeidet deg i 2020. 

Hovedregelen er at feriepengene skal utbetales den siste vanlige lønningsdagen før ferien. Her kan det være noen avvik som er avtalt på arbeidsplassen. 

Vanlig praksis er at man på juni lønn trekkes for den ferien man skal avvikle i løpet av året. Dette utgjør for de med 30 virkedager ferie litt mer enn en månedslønn. Så utbetales feriepengene du tjente opp i fjor. Dette dekker lønnstrekket og vel så det. 

"Senioruken" - ekstraferie for arbeidstakere over 60

Arbeidstaker over 60 år har krav på 6 virkedager ekstra ferie. De kan selv bestemme når denne ekstraferien skal avvikles dersom det ikke er avtalt annet.  

Ekstraferien kan tas samlet eller delt. Dersom du velger å dele denne ferien, så har du bare krav på å få fri like mange arbeidsdager som du normalt har i løpet av en uke. 

Du må gi beskjed til arbeidsgiver minst to uker før du tenker å ta ut slik ferie.

Hva skjer hvis du blir syk når du skal ha eller har ferie? 

For å kunne kreve at ferien skal utsettes (om du er syk før ferien starter), så må du være helt arbeidsufør (det vil si at du ikke kan være delvis sykemeldt) og du må ha en sykemelding. I tillegg så må du kreve ferien utsatt senest den siste arbeidsdagen du skulle hatt før ferien starter. 

Hvis du skulle være uheldig å bli syk i ferien, kan du kreve tilsvarende antall dager ferie utsettes til senere i ferieåret. Du må ha legeerklæring eller sykemelding, og du må kreve å få utsatt ferien med en gang du er tilbake på jobb. 

Jeg jobber helg, hvilke rettigheter har jeg rundt søndagsfri? 

Det er mange av NSFs medlemmer som arbeider turnus. Det innebærer at mange jobber helg (lørdag og søndag) før eller etter ferien. 

Når du har ferie som omfatter minst 6 virkedager (1 uke), så kan du kreve å få fri enten den søndagen som kommer rett før ferien, eller den søndagen som kommer rett etter ferien. Ferie har som hovedregel start på mandag og går til og med lørdag. 

Formålet med dette er at du skal kunne sikres hele kalenderfrie uker.  

Denne regelen gjelder bare for de arbeidstakerne som har en turnus hvor man jobber begge søndager (både før og etter ferien). 

Jeg skal slutte i jobben min – hva gjelder da? 

Hvis du sier opp jobben din og har avtalt ferie i oppsigelsestiden, så skal ferien gjennomføres som avtalt. Du kan også kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden hvis ferie ikke allerede er avtalt, dersom det ikke er tid til å avvikle ferie senere i året hos ny arbeidsgiver.   

Dersom du sier opp etter 15. august kan du ikke kreve at ferien legges til tiden før 30. september. 

Jeg vil overføre ferie eller ta ferie på forskudd 

Du kan avtale med arbeidsgiver (skriftlig) at du kan overføre inntil 12 virkedager ferie til neste år. Du må da være klar over at en slik avtale ikke binder ny arbeidsgiver dersom du skulle velge å bytte jobb. 

Du kan også inngå skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager. 

Disse to tilfellene gjelder for den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag. Har du en avtale som sier noe om mer ferie enn det som er avtalefestet, så gjelder i utgangspunktet ikke ferielovens bestemmelser for disse dagene. Det vil mest sannsynlig stå noe om dette i avtalen om ekstraferie.  

Ansatte over 60 år kan også kun overføre 12 virkedager. Det er altså samme regler selv om man har flere feriedager. 

Må jeg avvikle ferie? 

Ja, alle har rett og plikt til å avvikle ferie. Det eneste unntaket er dersom du ikke har opptjent feriepenger som dekker lønnsbortfallet når du avvikler ferie. Dette betyr ganske enkelt at dersom du har opptjent feriepenger året før (opptjeningsåret) så skal du avvikle ferie i ferieåret. 

Dette gjelder også om du har skiftet jobb. Når du skifter jobb, er det viktig at du setter av feriepengene fra gammel arbeidsgiver. Da dekker du lønnsbortfallet når du avvikler ferie hos ny arbeidsgiver.  

Dersom du ikke opptjente feriepenger (eller nok) i opptjeningsåret, så plikter du ikke å avvikle ferie ut over det feriepengene kompenserer for.