Sentrale særavtaler i Spekter

I tariffområdet er det inngått noen sentrale særavtaler.

Gjeldende avtaler

Inngåelse av særavtaler i Spekter

Hovedavtalen i tariffområdet Spekter Del I §§ 15-17 regulerer inngåelse og opphør av særavtaler. Dette gjelder både særavtaler som inngås mellom sentrale parter, men også særavtaler som inngås lokalt på det enkelte helseforetak.

Herunder skisseres det tre typer særavtaler (hovedavtalen § 16):

  • S1-avtaler er særavtaler med bestemt løpetid. Disse kan sies opp med minst en måneds varsel før utløpstid, med mindre annet er avtalt. Blir en avtale ikke sagt opp til utløpstid, løper den videre en måned av gangen, med samme oppsigelsesfrist.
  • S2-avtaler er særavtaler som det er bestemt eller forutsatt skal løpe inntil videre. Disse kan når som helst sies opp med en måneds varsel med mindre annet er avtalt.
  • S3-avtaler er særavtaler som det er avtalt eller forutsatt skal gjelde så lenge den overenskomst virksomheten er bundet av løper, gjelder videre for neste overenskomstperiode, dersom partene ved en overenskomstrevisjon ikke er blitt enige om at særavtalen skal falle bort eller endres.

For øvrig gjelder arbeidstvistlovens bestemmelse om tariffavtaler - § 3.

NSF sentralt har i tillegg til de sentrale særavtalene inngått særavtaler med det enkelte helseforetak om fravikelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (aml. § 10-12 nr. 4). Dette gjelder primært avtaler om ekstraordinært arbeid samt vakter med innslag av passiv vakt på vaktrom som overskrider lovens grense for daglig arbeidstid.