Hvilke rettigheter har jeg som sykepleierstudent?

Hvorfor bør jeg vite om dette?

Det er viktig at du som sykepleierstudent er klar over hvilke rettigheter og plikter du har både på skolen og i praksis. Sykepleierutdanningene i Norge er veldig forskjellige fra studiested til studiested, derfor er det viktig at du også setter deg inn i de lokale retningslinjene for det studiestedet du studerer ved.

Universitets- og høyskoleloven

Denne loven regulerer all høyere utdanning i Norge og har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og at de formilder kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for og anvendelse av vitenskapelig og kunstneriske metoder og resultater i både undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kultur og næringsliv.

Ny sykepleierutdanning

Helt siden 2008 og frem til 2019 har sykepleierutdanningen vært regulert av Rammeplan for sykepleierutdanning. Denne er nå erstattet med Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. Endringen er blant annet tydeligere beskrivelser for hvordan forelesning og praksis skal være, og hva og hvordan læringsutbytter du skal lære gjennom utdanningen. Den nye forskriften sier at du som sykepleierstudent skal gjennom følgende områder i utdanningen:

 • Helse, sykdom og sykepleie
 • Sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Tjenesteutvikling og innovasjon
 • Teknologi og digital kompetanse

Det står også konkret at skolene skal sørge for å inngå en samarbeidsavtale med praksis, slik at du som student skal være sikker på at der du skal i praksis er egnet for det du skal lære.

Denne fungerer også sammen med Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Den skal blant annet sørge for at utdanningen er av høy faglig kvalitet og relevans. Den sier også at det er skolene som har ansvaret for å følge opp dere som studenter i praksis og skal bistå praksisstedet i pedagogiske spørsmål. Praksisstedet derimot har ansvaret for den daglige oppfølgingen av deg som student, og skal sørge for at din veileder i praksis normalt er av samme profesjon.

Våre meninger - Ny sykepleierutdanning

 • NSF Student krever en lik utdanning uavhengig av studiested.
 • NSF Student mener at utdanningen må legges opp på en slik måte at studentene opplever sammenheng mellom emnene i studiet.
 • Den nasjonale retningslinjen for sykepleierutdannelsen skal sikre lik sluttkompetanse for alle sykepleierstudenter.
 • NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balanse mellom teori og praksis.

Fagplan/studieplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger retningslinjen for sykepleierutdanningen, fastsettes av skolens styre og tas inn i fagplanen. Fagplanen er lokal og gir bestemmelser knyttet til en spesifikk utdanningsinstitusjon og den er også grunnlaget for studentenes timeplan. Det skal framgå av fagplanen i hvilke deler av studiet det er krav om obligatorisk oppmøte.
Sjekk nettsidene til ditt studiested for mer informasjon!

Helsepersonelloven

Denne loven gjelder for alt helsepersonell og all virksomhet som yter helsehjelp i Norge. I denne loven menes helsepersonell som følgende:

 • Personell med autorisasjon etter §48 a eller lisens etter §49
 • Personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i tredje ledd
 • Elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje ledd.

Hvorfor må du kjenne til denne loven?

Fordi du som sykepleierstudent betegnes som helsepersonell når du er i praksis. Da er det viktig at du også utfører arbeid etter faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra dine kvalifikasjoner og kunnskap. Det er også viktig da at du evner å hente bistand eller henvise pasienter videre der det er nødvendig og mulig. Dette er også en av årsakene til at sykepleierutdanningen krever politiattest.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Formålet med denne loven er å sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Siden ditt arbeid som både sykepleierstudent og ferdig sykepleier i hovedsak dreier seg om disse, er det viktig at du også setter deg inn i denne loven.

Studentombud

I 2018 ønsket regjeringen å lovfeste at alle studenter skal ha tilgang til studentombud. Frem til da var det kun 10 studentombud i landet. Juni 2019 ble dette tilføyd i Universitets- og høyskoleloven. Nå skal alle studieinstitusjoner sørge for at studentene har tilgang til et studentombud.

Et studentombud er en uavhengig bistandsperson som gir studentene ved utdanningsinstitusjonen deres hjelp og veiledning i saker vedrørende deres studiesituasjon. De avgjør ikke saker, men er en nøytral person som kan gi deg råd og veiledning om dine rettigheter og plikter. Studentombudet kan også gi veiledning om prosessen videre i saker, hvilke dokumentasjon som er relevant og hvordan du bør fremme saken din. 

Våre meninger

NSF Student krever at alle universiteter og høgskoler der det er sykepleiestudium, har studentombud for å ivareta rettsikkerheten til sykepleierstudentene. NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal informere studentene om studentombudet og dens funksjon. Det skal være enkelt å finne informasjon om studentombud. Studentombudet skal være tilgjengelig for alle studenter. NSF Student krever at sykepleierstudentens rettssikkerhet skal styrkes.

Skikkethetsvurdering

Universiteter og høgskoler er etter lov pålagt å vurdere sykepleierstudenters skikkethet. Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket, og er regulert gjennom Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Skikkethetsvurdering skjer løpende gjennom hele studiet, og inngår som en helhetsvurdering av dine forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Vurderingen følger kriterier som du finner i forskriften nevnt over. Utdanningsinstitusjonen er pliktig å informere nye studenter om skikkethetsvurdering ved studiestart. Dersom en student blir erklært uskikket etter saksbehandling hos institusjonen kan studenten bli utestengt fra sykepleierutdanningen (og andre helse- og sosialfaglige utdanninger) i inntil fem år.

Hva skjer om noen mener jeg er uskikket?

Av og til oppstår det tvil om en student er skikket. Da starter en prosess som omtales særskilt skikkethetsvurdering. Denne starter som regel med en tvilsmelding, som overleveres til skikkethetsansvarlig på utdanningsinstitusjonen. Det kan være en praksisveileder, medstudent, faglærer eller andre som fatter mistanke og leverer tvilsmelding. Dersom det er begrunnet tvil om din skikkethet, skal du varsles skriftlig om dette. Herfra er det viktig at du setter deg inn i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, ettersom denne regulerer hvordan skikkethetssaker skal behandles i detalj.

Ved tvilsmelding blir du innkalt til en vurderingssamtale med skikkethetsansvarlig. Denne skal referatføres skriftlig, og belyse saken så godt som mulig. Du skal få tilbud om utvidet veiledning, ved mindre det er åpenbart at slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe deg. Dersom du og skikkethetsansvarlige ikke blir enige om en løsning fremmes saken for skikkethetsnemnda ved utdanningsinstitusjonen. Dette gjelder et fåtall saker: i 2016 behandlet landets skikkethetsnemnder kun to saker fra sykepleierstudenter.

Skikkethetsnemnda undersøker all skriftlig dokumentasjon i saken og du skal ha anledning til å uttale deg for nemnda, samt motta informasjon i god tid. Skikkethetsnemda lager en innstilling til utdanningsinstitusjonens klagenemnd (eller styret ved mindre utdanningsinstitusjoner). Klagenemnda behandler saken på nytt, og fatter vedtak om din skikkethet. Dersom du blir funnet ikke-skikket kan du bli utestengt fra alle Norges sykepleierutdanninger (og andre helse- og sosialfaglige utdanninger) i inntil fem år.

Du kan anke et vedtak i klagenemnda vedrørende skikkethet, til Felles klagenemnd.

Våre meninger

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene ivaretar ansvaret sitt for å vurdere skikkethet hos studentene. Det må sikres at alle studenter har mottatt og forstått informasjon om skikkethetsforskriften.

NSF Student mener også at studenter skal kunne sende inn tvilsmelding anonymt.

Andre lover, rettigheter og regler

Det finnes en god del flere lover, rettigheter og regler som er viktig for deg som sykepleierstudent å vite om. NSF Student arrangerer derfor et arrangement som heter "Sykepleierstudent i praksis - Hvilke rettigheter har jeg?" Vi anbefaler deg derfor å delta på disse foredragene for å få et større innblikk i hva som gjelder for deg.

Ønsker du at vi skal arrangere et slikt arrangement hos dere, ta kontakt med oss!

Spørsmål?

Har du spørsmål rundt dette eller trenger rådgivning, tilbyr NSF Student gratis rådgivning for deg som er studentmedlem. Send oss en e-post dersom du har spørsmål.