Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning, midlertidig

Kunnskapsdepartementet (KD) og helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i dag hatt et møte med representanter fra de ulike studiestedene. De kommer nå med følgende løsninger:

Det viktigste for regjeringen nå er at helsefaglige studenter ikke tas ut av praksis, slik at de kan fullføre utdanningen sin til normert tid. Dette byr selvsagt på utfordringer, både når det kommer til å innfri kravene for riktig mengde og type praksis, samt oppnåelse av læringsutbytter. Også for regjeringen er det viktigst at studentene får den nødvendige kompetansen de trenger.

Regjeringen sier nå at det er opp til hvert studiested å bruke muligheten til å finne gode løsninger på både undervisning og praksis. Samtidig oppfordres sykepleierstudenter til å hjelpe til. Regjeringen foreslår blant annet at ansatte ved universitet og høyskoler skal ta en større rolle i den daglige veiledningen av studenter, for at det skal bli mindre arbeidsbelastning for sykepleierne på praksisplassen. Samtidig vil dette også sikre at studentene får den oppfølgingen og veiledningen de trenger for å få godkjent praksis.

Her er noen konkrete endringer:

Endring 1:

Universitetene og høyskolene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som "forsvarlig og nødvendig". I denne vurderingen må utdanningsinstitusjonene blant annet legge vekt på at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet og ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning.

Dette betyr at:

Det er opp til hver enkelt skole å lage midlertidige tiltak som sikrer at dere fortsatt skal lære det dere skal i praksis, slik at dere oppnår alle deler av utdanningen til tross for situasjonen. Dette er for at dere skal kunne få autorisasjon etter endt utdanning.

Endring 2:

Bruk av fullmakten som gis i forskriften skal ikke fremkomme på studentenes vitnemål.

Dette betyr at:

Dersom skolen velger å bruke noen av disse tiltakene regjeringen nå har kommet med, for å få studentene gjennom utdanningen i denne perioden, skal ikke det stå på ditt vitnemål.

Endring 3:

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er enige om at vitnemål er dokumentasjon på at studentene har oppnådd læringsutbyttet de trenger for å bli autorisert som helsepersonell. Dette vil bli lagt til grunn når de behandler autorisasjonssøknader.

Dette betyr at:

Skolen kan gi deg vitnemål, så fremst du har oppnådd de læringsutbyttene du trenger i løpet av utdanningene. Det kan være at dere nå må oppnå de ulike utbyttene på en annen måte, men så lenge skolen gir dere et vitnemål skal dette legges til grunn for at dere får autorisasjon.

Endring 4:

Forskriften vil gjelde midlertidig for utdanning som gjennomføres i perioden frem til 1. september 2020. Departementet vil vurdere behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i virusutbruddet.

Dette betyr at:

Disse nye punktene og forslagene til tiltak regjeringen har kommet med, for å sikre at dere kommer gjennom utdanningen ikke er permanente. Det er midlertidige løsninger for å få dere gjennom studieløpet på normert tid og gjelder enn så lenge frem til 1. september 2020. Fristen kan forlenges, men det avhenger av utviklingen i virusutbruddet.

Endring 5:

Departementet vil også følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.

Dette betyr at:

Nye endringer kan komme, alt ettersom hvordan utbruddet utvikler seg.

Oppsummering:

For dere betyr dette at skolene nå kan gjøre endringer i både praksis, ved eksamen og bachelor for at dere skal komme gjennom studieforløpet på normert tid. Dersom skolene tar i bruk disse tiltakene, vil ikke dette komme frem på vitnemålet deres. 

Dette betyr også at dere må forholde dere til hva deres skole iverksetter av tiltak, selv om det kan være forskjellig fra studiested til studiested i landet. Endringene skal ikke gå på bekostning av hva dere lærer. Det er viktig at dere har nødvendig kompetanse for den jobben dere skal ut og gjøre.

 Forskriften vil gjelde frem til 1. september 2020. Departementet vil følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket og/eller behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i virusutbruddet.

Endringene går også ut på at utdanningssektoren får større handlingsrom og fleksibilitet til å finne gode løsninger på både undervisning og praksis for sine studenter. Samtidig har universitetene og høyskolene fått beskjed om at de, så langt det er mulig, må jobbe særlig for at studenter ved helsefaglige utdanninger ikke tas ut av praksis uten grunn. Dette gjelder særlig de som går siste året av sin utdanning og som helsetjenestene har stort behov for at fullfører sin utdanning og blir klare for jobb.

NSF Student vil fortløpende oppdatere alle saker som er relevante for sykepleierstudentene i landet.

Under kan du se regjeringens egen side om de nye endringene.