Om NSF Student

Sykepleierstudent blåser konfetti

Hvem er NSF Student?

NSF Student er en del av Norsk Sykepleierforbund (NSF) og representerer alle bachelorstudentene som er medlem av NSF. NSF jobber for sykepleierstudenters rettigheter og studiehverdag, og representerer sykepleierstudenter fra alle studieinstitusjonene i Norge.

På NSF Students årsmøte, som arrangeres hvert år, velges det en leder og en nestleder av studentstyret som sitter på heltid for å jobbe for sykepleierstudenters studiehverdag og vilkår, både i undervisningen, praksis og generelt i deres studiehverdag.

NSF har studentrepresentanter i alle fylker i Norge. Det vil si at du har representanter i hvert fylke som representerer deg inn i Norsk Sykepleierforbund. Du finner mer informasjon om disse og årsmøtet lengre ned på siden.

 • NSF Students historie

  I 1998 vedtok Landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) å endre vedtektene slik at sykepleierstudenter også kunne bli medlem. Sykepleierstudentene hadde også tidligere samarbeidet tett med NSF, men da gjennom Landslaget for norske sykepleierstudenter (LNS), en selvstendig organisasjon uten formelle rettigheter i NSF.

  Landsmøtevedtaket var historisk på den måten at NSF ønsket at sykepleierstudentene skulle være medlemmer med stemmerett i fylkesstyrer og forbundsstyre. Fortsatt er det mange organisasjoner som bare gir sine studenter observasjonsstatus uten stemmerett, NSF var tidlig ute med å ta studentene på alvor. I alle fylkesstyrer, og i forbundsstyret, fikk studentene én representant. Studentenes øverste organ, Landsrådet, møttes fire ganger i året og bestod av de 19 fylkesrepresentantene samt et arbeidsutvalg som ble valgt på årets første Landsråd. Arbeidsutvalget bestod av leder, nestleder og tre medlemmer.

  Antallet studentmedlemmer i NSF vokste kraftig, og i 2006 ble studentorganiseringen i NSF utvidet. Årsmøtet med om lag 100 studenter fra alle studiesteder erstattet nå Landsrådet med 19 fylkesrepresentanter. Studentstyret med leder, nestleder og 5 medlemmer erstattet det gamle arbeidsutvalget.

 • Gjennomslag

  Kjønnsnøytrale yrkestitler

  Under Norsk Sykepleierforbund sitt landsmøte 2015 la to studentdelegater frem ideen om kjønnsnøytrale yrkestitler. Etter mye debatt, gikk landsmøtet med på dette. Noe som blant annet resulterte i at tittelen "helsesøster" gikk over til å hete "helsesykepleier" januar 2019.

  Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

  NSF Student tok i 2011 initiativ til en frivillig kandidateksamen for 3. års studentene vi hadde fått tilbakemeldinger fra medlemmene om manglende testing i viktige fag, samt store variasjoner i undervisning- og vurderingsformer.

  Dette resulterte til slutt i nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

  Karakterkrav

  NSF Student har i mange år kjempet for innføring av karakterkrav for å komme inn på sykepleierutdanningen. Dette er noe sykepleierstudenter selv har ment er viktig og riktig å innføre. Vi ønsker ikke å ekskludere noen spesifikke faggrupper med disse kravene. Det vi ønsker er å få kvalifiserte søkere inn i yrket.

  Det er fremdeles like under 13.000 kvalifiserte søkere til 5150 (2020) studieplasser. Alle disse kommer med ulik bakgrunn. Noen kommer rett fra videregående, mens andre har erfaring fra helsetjenesten. Samtidig som NSF Student har fått innført karakterkravet om 3 i norsk og matematikk, ser man at ved de fleste utdanningsinstitusjoner kreves et høyt poengsnitt for å komme inn. Dette handler ikke om høye karakterkrav, men mengden søkere som trekker snittet opp.

  Strengere krav og høyere karaktersnitt kan være med på å skape en ny kultur innen sykepleierstudiet og øke andelen som fullfører.

  Språk og matte kunnskaper er viktige element i fagfeltet til sykepleiere. De skal dokumentere, veilede og undervise. Gode matte kunnskaper eg viktig da sykepleiere skal kunne regne ut medisiner pasienten skal ha. Ved enkelte utdanningsinstitusjoner stryker hele 6 av 10 studenter på medikamentregning eksamen.

  NSF student mener kompetansen studentene har ved studiestart er av stor verdi, og at man ikke skal være redd for å stille krav til en yrkesgruppe som har så stort ansvar som sykepleier. Et høyere opptakskrav vil ikke gi færre sykepleiere totalt sett, slik enkelte har fryktet lenge.

  Forsking viser at det er ei klar sammenheng mellom opptakskrav, frafall og gjennomføringsevne. Inntaknivå har direkte påvirkning på sluttkompetansen etter fullført utdanning.

  Under NSF sitt landsmøte i 2015 vedtok også moderorganisasjonen å kjempe for innføring av karakterkrav 3 i norsk og matematikk, noe som endelig trådte i kraft fra opptaket i 2019.

  Veilederkompetanse

  NSF Student har i mange år arbeidet for at sykepleiere som veileder sykepleierstudenter i praksis, skal ha formell veilederkompetanse for dette. Når rammeplanen for sykepleierutdanningen skulle revideres, gav NSF Student innspill på dette. Noe som resulterte i at praksisveiledere nå skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse.

  Vi kjemper fremdeles for at veiledere skal ha kompetanse til å veilede og under NSFs landsmøte i 2019 ble også følgende vedtatt:

  • Praksisstudier skal sikres gjennom krav til, og ansvar for innhold, vurdering og kvalitet - veiledere i sykepleiepraksis må sikres veiledningskompetanse og rammevilkår slik at de blir i stand til å gi studentveiledning
  • Kontaktsykepleiere med ansvar for veiledning av studenter i praktiske studier skal ha en økonomisk godtgjøring.
  • Sykepleiestudenters veileder i praksis skal være autorisert sykepleier
  • Nyutdannede sykepleiere skal sikres veiledning og oppfølging

  *Økonomisk kompensasjon for veilederkompetanse kom også gjennom i NSFs lønnsoppgjør 2020, noe som nå skal fremforhandles lokalt.

  NSF Student kjemper nå sammen med NSF for at dette skal bli en realitet.

 • Tidligere studentledere

  2022-2023:

  Studentleder: Sigrid Husøy Larsen
  Studentnestleder: Daniel Tørresvoll Stabu

  2021-2022:

  Studentleder: Edel Marlèn Taraldsen
  Studentnestleder: Sigrid Husøy Larsen

  2020-2021:
  Studentleder: Edel Marlèn Taraldsen
  Studentnestleder: Kent Hanssen

  2019-2020:
  Studentleder: Ingvild Berg Lauritsen
  Studentnestleder: Martin Ottesen Wichstad

  2018-2019:
  Studentleder: Trine Skaar (juni 2018 - februar 2019)
  Sebastian Dahl (februar 2019 - juni 2019)

  Studentnestleder: Sebastian Dahl (juni 2018 - februar 2019)
  Vegard Henden (februar 2019 - juni 2019)

  2017-2018:
  Studentleder: Christian Strømnes
  Studentnestleder: Kristin Werner

  2016-2017:
  Studentleder: Cathrine Tallaksen Svendsen (juni 2016 - februar 2017)
  Thea Martine Olsen (februar 2017 - juni 2017)

  Studentnestleder: Thea Martine Olsen (juni 2016 - februar 2017)
  Joakim Stubberud (februar 2017 - juni 2017)

  2015-2016:
  Studentleder: Mia Andresen
  Studentnestleder: Stephanie Bahl

  2014-2015:
  Studentleder: Mia Andresen
  Studentnestleder: Silje Linnerud

  2013-2014:
  Studentleder: Stian Aasoldsen
  Studentnestleder: Margrete Kanstad

  2012-2013:
  Studentleder: Kine Bentzen
  Studentnestleder: Eirik Aldrin

  2011-2012:
  Studentleder: Anna Mohn Sneve
  Studentnestleder: Eivind Sogn

  2010-2011:
  Studentleder: Bård Nylund
  Studentnestleder: Kristine Katrud Ask

Hvorfor bør jeg bli medlem?

Ti gode grunner til å være medlem i NSF Student

 1. Som medlem har du representanter som jobber for å forbedre både utdanningen og studiehverdagen din.
 2. Medlemskapet gir større mulighet til å påvirke både utdanningen og arbeidsforholdet ditt, både under og etter utdannelsen.
 3. Det er Norsk Sykepleierforbund som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. Som medlem er du med på å legge kraft bak kravet om likeverdige og gode arbeidsvilkår.
 4. Du får råd i studierelaterte saker.
 5. Du får anledning til å bli med og bygge et engasjerende, sosialt og faglig fellesskap.
 6. Du får blant annet gratis uniform og sekk, i tillegg til innbo- og livsforsikrings pakke inkludert i medlemskapet.
 7. Du kan delta på gratis kurs og fagdager som er skreddersydd for sykepleierstudenter.
 8. Du blir en del av et engasjerende fellesskap som jobber for å gjøre utdanningen og studiehverdagen din bedre. Både nasjonalt og lokalt.
 9. Du får flere medlemsfordeler, blant annet studenthåndboken for sykepleierstudenter!
 10. Norsk Sykepleierforbund organiserer sykepleiere i både utdannings- og helse- og omsorgsektoren. Dette gir oss et sterkt fellesskap.

Internasjonalt arbeid

Å bidra til at sykepleierstudenter på internasjonalt nivå også har gode fagorganisasjoner, jobber derfor NSF Student også internasjonalt.

Internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å fremme demokratisk utvikling, ivaretakelse av studentenes og menneskers rettigheter.

NSF Student mener at det må utarbeides en global strategi for å sikre fremtidens behov for sykepleie. I tillegg krever NSF Student at Norge utdanner egne sykepleiere og ikke importerer arbeidskraft fra nasjoner som allerede har mangel på sykepleiere.

Dette gjør vi blant annet gjennom samarbeid med våre internasjonale samarbeidsorganisasjoner.

 • ENSA - European Nursing Student Association

  ENSA er en organisasjon mellom sykepleierstudenter i Europa. Hensikten til ENSA er å samle europeiske sykepleierstudenter og representanter fra alle landene i Europa. Her diskuteres både praktiske og teoretiske deler av utdanningen, hvor de ser på likheter og forskjeller. Det gis og mottas råd og hjelp for å sammen forstå sykepleiernes verden. Det er en måte å "stimulere" hverandre til å prøve å endre ugunstige situasjoner. Solidaritet er derfor en viktig del av arbeidet. Medlemmene velger selv om de ønsker å delta. Alt arbeidet som gjøres i ENSA, blir gjort på frivillig basis.

 • NNSC - Nordic Nurses Students Contactforum

  NNSC er en samling av de forskjellige studentorganisasjonene til sykepleierstudenter i Norden. Inkludert her er: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene. NNSC samles to ganger i året, en gang på høsten og en gang på våren. Begge møtene skjer i forkant av European Federation of Nurses (EFN) sine møter. Det er vanlig at én representant fra NNSC deltar på EFN møtene.

 • ICN - International Council of Nurses

  ICN er en organisasjon som samler over 130 nasjonale sykepleierorganisasjoner, og representerer over 20 millioner sykepleiere over hele verden. ICN ble grunnlagt i 1899 og er verdens første og største internasjonale helseorganisasjon.

  I 2017 ble det endelig satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på organiseringen av sykepleierstudenter på verdensbasis. Dette arbeidet pågår fortsatt.

  Link til ICN sin nettside

 • EPSU Youth Network

  EPSU Youth Network er en undergruppe for EPSU - European Federation of Public Services Unions. Dette er den europeiske organisasjonen for stat- og kommunale ansatte. Den består av fagforeninger innenfor offentlig sektor og har over 250 medlemsorganisasjoner. Tilsammen representerer EPSU 8 millioner medlemmer. Ungdomsnettverket, Youth Network, er en samling av organisasjonsrepresentanter som er offentlig ansatt og under 30 år. De jobber for å sikre at også unge, offentlige arbeidstakeres rettigheter blir ivaretatt.

  Link til EPSU Youth Network sin nettside

Samarbeidsorganisasjoner

 • UNIO-Studentene

  Unio-studentene har som mål å være en aktiv deltaker i politiske saker som gjelder deres utdanning, utdanningskvaliteten og framtiden i offentlig sektor.

  Unio-studentene gir råd og innspill til Unio i utdanningssaker, og forsøker fortløpende å være høringsinstans for utspill fra politisk nivå, noe som krever et godt samarbeid opp mot både Unio og de ulike medlemsorganisasjonene i Unio.

  Link til UNIO-Studentene sin nettside

 • Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

  Pedagogstudentene (PS) er en organisasjon for de som studerer til å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole. De representerer over 20 000 medlemmer.

  Pedagogstudentene og sykepleierstudentene opplever ofte samme type utfordringer. De har også mye praksis i sin utdanning, noe som gjør det lettere å samarbeide om samme sak.

  Link til Pedagogstudentene sin nettside

 • NITO Student

  NITO Student er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, hvor over 12 000 studenter er medlem.

  Både NSF Student og NSF Sentralt har et godt samarbeid med NITO. NITO Studentene har flere lokallag rundt omkring, som ofte samarbeider med NSF Students lokallag.

  Link til NITO Student sin nettside

 • Norsk medisinstudentforening (Nmf)

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. De er en fagforening og en interesseorganisasjon, på lik linje med NSF Student, men for medisinstudenter.

  Link til Nmf sin nettside

 • Norsk studentorganisasjon (NSO)

  Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 240 000 studenter.

  Link til NSO sin nettside

 • NoPSA - Norwegian Pharmaceutical Students Association

  NoPSA er en nasjonal paraplyorganisasjon for norske farmasistudenter. Alle de lokale studentforeningene i Norge er medlemmer av NoPSA.

  Link til NoPSA sin nettside