Vanlige spørsmål om lønn

Hva har jeg krav på i lønn?

Når vi snakker om krav til lønn, må vi være klar over at et krav alltid er knyttet opp til en bestemmelse som gir en rettighet. Vanligst er det å finne disse rettighetene om lønn i tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet. For sykepleierstudenter finnes det ingen tariffestede lønnsbestemmelser på landsbasis. Sykepleierstudenter er heller ikke en stillingskode i lønnssystemene, derfor er det vanlig at sykepleierstudenter plasseres som pleieassistenter.

Men det er også vanlig at sykepleierstudenter får andre oppgaver enn ufaglærte. Det er opp til arbeidsgiver å lage lokale bestemmelser som regulerer lønna til sykepleierstudenter, og det vanlige er å differensiere lønna i forhold til studieprogresjonen. Det riktige er at du får en lønn som står i forhold til den jobben du utfører. Dersom for eksempel en avgangsstudent utfører en jobb som er tett opptil hva sykepleieren gjør, er det rimelig å forlange at dette avspeiles i lønna.

Du har med andre ord krav på den lønna du har akseptert når du takket ja til arbeidskontrakten. Din leder vil kunne svare på om din kommune har spesielle lønnsordninger for sykepleierstudenter, og du har ansvar for å informere om hvor langt du har kommet i studiet.

Våre meninger

NSF Student krever at sykepleierstudenters lønns- og arbeidsvilkår tariffestes. Lønnen skal stå i forhold til kompetanseprogresjon, og arbeid- og ansvarsoppgaver. NSF Student krever at lønnen økes gradvis for hvert fullført studieår, og at arbeidsavtalene sikrer at studentene kan ivareta sine studieforpliktelser.

NSF student også krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden.

Hvem bestemmer hva jeg skal ha i lønn?

Lønna til studenter bør fastsettes ved at man kommer til enighet i forbindelse med ansettelse. Noen arbeidsgivere har laget interne bestemmelser for hvordan de lønner i forhold til studieprogresjon. Du står fritt til å akseptere dette eller å velge en annen arbeidsgiver som gir bedre vilkår.

NSF Student oppfordrer deg til å være aktiv pådriver for å øke din egen lønn allerede under studietiden. Dette danner utgangspunktet for fremtidig lønn. Studentene er uunnværlige for helsetjenesten i Norge - dette må avspeiles i verdsettingen!

Lykke til med forhandlingene!

Lønn som sykepleierstudent i praksis?

Som sykepleierstudent i praksis er det aller viktigste at du skal lære. Det betyr at det er veldig viktig at du som student fortsetter å ha status som nettopp det. Dersom praksis i sykepleierutdanningen blir lønnet, vil du miste rettigheten som student og du havner under kategorien som ansatt. Dette gjør det mye vanskeligere for deg å dra nytte av læresituasjoner, da en ansatt får faste oppgaver som skal gjøres. Får du betalt for et arbeid du gjør, er du ikke lengre student.

Mange kan ofte sammenlikne sykepleierstudenter med helsefagarbeidere som får lønn, men dette er ikke det samme, da de er lærlinger. Sykepleierstudenter tar en bachelorgrad og faller inn under Universitets- og høyskoleloven. Sykepleierstudiet er en høyere utdanning mens helsefagarbeiderutdannelsen er en fagutdannelse.

NSF Student jobber likevel for at ingen økonomiske incentiver skal sette deg som student i vanskelige situasjoner.

Våre meninger

NSF Student krever blant annet at utgifter til uniformer som er påkrevd i forbindelse med øvingspost eller praksisstudier skal studentene få dekket.

I tillegg til at alle studenter skal få dekket ekstra utgifter tilknyttet opphold og reise under praksisstudier, uavhengig om de studerer heltid, deltid eller desentralisert. Dekking av utgifter skal skje fortløpende under praksisstudier, ikke i form av etterbetaling.

NSF student krever også at utdanningsinstitusjonene skal finne og betale for bolig til studentene som er i praksis på et sted som ligger for langt unna til at pendling er aktuelt og det er behov for en sekundær bolig.