Covid-19 med alvorlige komplikasjoner

Covid-19 virus

Nå har NAV  oppdatert sitt rundskriv om yrkessykdommer og kommet med denne avklaringen:

Med alvorlige komplikasjoner menes:

  • sykehusinnleggelse
  • behov for medisinsk oppfølging av sykehusspesialist som følge av Covid-19 smitte
  • dødsfall
  • varig medisinsk dokumentert svekket helse som følge av smitte

Det står i rundskrivet at det ikke er noe krav om at vedkommende må kunne påvise en konkret smittekilde.

Dersom NAV mener at det er mer sannsynlig at vedkommende har blitt smittet i tidsrom uten yrkesskadedekning, er det NAV som må bevise dette.

De fleste sykepleiere vil ha jobbet i et særskilt smitteutsatt miljø – som også er et krav etter forskriften.