Internasjonalt samarbeid og organisasjonstilknytning.

Samarbeid med andre sykepleier- og jordmororganisasjoner

Det er naturlig og betydningsfullt å samarbeide med andre sykepleier- og jordmororganisasjoner. NSF er derfor medlem av Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN), European Nurses Federation (EFN) og International Council of Nurses (ICN)

SSN - Sykepleiernes Samarbeid i Norden

SSN er en sammenslutning av alle de 6 nordiske sykepleierorganisasjonene i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Samarbeid, samhold og utveksling av kunnskap med våre nordiske søsterorganisasjoner er viktig for oss. Dette samarbeidet har utviklet seg gjennom mange år, og SSN fylte 100 år den 8. september 2020.

EFN - European Federation of Nurses Associations

EFN ble etablert i 1971 og representerer sykepleietjenesten og sykepleiefagets interesser på europeisk nivå. EFN består av 36 sykepleie- og jordmororganisasjoner fra ulike land og representerer over 1 million yrkesaktive medlemmer. EFN sier ofte at de representerer alle eksisterende sykepleiere i Europa og det finnes over 6 millioner sykepleiere.

EFN er vår europeiske profesjonsoverbygning og viktigste partner i oppfølgingen av relevante saksområder innen EU/EØS. EFN er også en lobbyorganisasjon og sekretariatet deres deltar i forskjellige ekspertgrupper, relevante EU-organisasjoner som pasientforum og folkehelsealliansen, samt i EU-kommisjonens helsepolitikkforum.

EFN har god fagkunnskap og er representert i mange viktige fora for helsepolitikk i EU-sammenheng. NSF har fått mye igjen for EFNs gode fagkunnskap, samt at vi får være med og direkte påvirke utformingen av ny helsepolitikk. For eksempel gjorde EFN en betydelig innsats i oppfølgingen av direktiv 55 (tidligere 36) – Gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner. Her var det meget viktig for NSF å sikre et minimumskrav til sykepleierutdanning.

ICN - International Council of Nurses

ICN ble etablert i 1899 og er den første verdensomspennende internasjonale organisasjon for helsepersonell. ICN er en sammenslutning av mer enn 130 nasjonale sykepleierorganisasjoner, inkludert NSF, og disse representerer mer enn 20 millioner sykepleiere over hele verden.

ICN drives av sykepleiere, og jobber for å sikre kvalitet i sykepleie for alle, en forstandig global helsepolitikk og fremme sykepleiekunnskap. Tilstedeværelsen av en verdensomfattende og respektert sykepleieprofesjon er viktig, og de samarbeider tett med Verdens helseorganisasjon (WHO) og De Forente Nasjoner (FN).

ICN driver en rekke omfattende kampanjer og prosjekter. Den største kampanjen som pågår i 2020 er Nursing Now i samarbeid med WHO.
Les mer om Nursing Now på deres offisielle nettsider.

Andre ICN-prosjekter som NSF er sterkt involvert i er ICNP, Leadership for Change, og flere har også deltatt på Global Nursing Leadership Institute.

Samarbeid med den norske, nordiske, europeiske og internasjonale fagbevegelsen

Det er viktig å styrke samarbeidet med nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse for å ta vare på og styrke arbeidstakeres rettigheter. Ikke minst er det viktig å delta på arenaer som gir fagbevegelsen innflytelse i europeiske spørsmål, og bidra med å bygge sterke, representative og demokratiske arbeidstakerorganisasjoner internasjonalt.

NOFS - Nordens Offentlig Ansattes Samorganisasjon

NOFS ble stiftet i 1998 og består av 12 medlemsforbund fra Danmark, 5 fra Finland, 7 fra Sverige, 1 fra Island og 11 fra Norge. Hovedoppgaven er å samordne det nordiske arbeidet inn mot den europeiske fagforeningen for offentlig ansatte (EPSU), samt å samordne de globale spørsmålene vi arbeider med i den globale fagforeningen for offentlige ansatte (PSI).

EPSU - European Federation of Public Services Unions

EPSU er den europeiske alliansen for stats- og kommuneansatte, og er den største alliansen innenfor ETUC (European Trade Union Confederation). EPSU består av fagforeninger innenfor offentlig sektor fra mer enn 265 forskjellige forbund og representerer mer enn 8 millioner medlemmer.

EPSU er også en av de regionale organisasjonene til Public Services International (PSI), som er den globale overbygningen. Den nordiske gruppen (NOFS) er egen valgkrets og utgjør 1/3 av alle medlemmene i EPSU, på bakgrunn av dette har NOFS stor innflytelse.

EPSU er vår europeiske overbygning på fagforeningssiden og gir styrket innflytelse på EU-kommisjonen. Dette skjer særlig gjennom sosial dialog med EU-kommisjonen og arbeidsgiversiden for sykehussektoren på europeisk nivå (HOSPEEM, Spekter), og videre gjennom EØS-avtalen også på nasjonale myndigheter.

EPSU er organisert i fire hovedsektorer; helse- og sosialtjenester (som er den største), lokale myndigheter, nasjonal forvaltning og offentlig infrastruktur.  NSF jobber derfor målrettet med politisk arbeid innen helse- og sosialområdet i EU/EØS.

PSI - Public Service International

Public Service International (PSI) er den globale overbygningen til EPSU og den globale fagforeningen for offentlige ansatte. For å være medlem i EPSU må en også være medlem i PSI. PSI representerer 20 millioner medlemmer organisert i 700 fagforeninger i 163 forskjellige land.

PSI arbeider innen de samme feltene som EPSU, men på et globalt nivå. I tillegg arbeider PSI spesielt med fagforeningsrettigheter, likestilling, alternativer til privatisering, fattigdomsbekjempelse og gjeldsavskrivning. Det er også et stort solidaritetsaspekt hos PSI da de blant annet kjemper for rettigheter til å få lov til å organisere seg. 

  • Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

Veier videre