Tillitsvalgtordningen

Hva gjør en tillitsvalgt?

De tillitsvalgte forhandler for deg som medlem, og kan hjelpe med faglige, tariffmessige og arbeidsmiljømessige spørsmål. De deltar også i arbeidet med å utarbeide og godkjenne turnuser. De tillitsvalgte står i nær kontakt med våre fylkesledere, spesialutdannede rådgivere, jurister, advokater, og andre ansatte i våre fagavdelinger. 

Tillitsvalgtes oppgaver

 • Generell rolleforståelse: Tillitsvalgte vil ha ulike oppgaver å ivareta fra arbeidsplass til arbeidsplass. Noen oppgaver er sporadiske, andre regelmessige. Innenfor rammen av formålsparagrafen til NSF omfatter oppgavene hovedsakelig forhold under det interessepolitiske og fagpolitiske området.

  Generelt om oppgaver og rettigheter:

  • Representant for medlemmene og NSF.
  • Rettigheter til å opptre som part på vegne av medlemmene
  • Kan forplikte medlemmene i den grad lov- og tariffavtaler ikke er til hinder for det. 
  • Passe på at lov og avtaleverk følges
  • Bidra til å få gjennomslag for NSFs politikk på det interesse- og fagpolitiske området.
  • Forstår viktige dilemmaer de kan møte som tillitsvalgt i NSF, og hvordan rollen er knyttet både til  det interesse-, fag- og samfunnspolitiske området.
  • Bidra i arbeidet med å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet.

  (Hovedavtalen angir spillereglene for samarbeidet med arbeidsgiver med gjensidige rettigheter og   plikter, herunder arbeidsforhold for tillitsvalgte og rett til permisjon. NSFs formål, prinsipprogram og retningslinjer angir hva du som NSF tillitsvalgt skal arbeide for.   Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene angir hhv minimumsregler og avtalefestede forhold for arbeidslivet.)

 • Din oppgave som tillitsvalgt er:

  • Besvare spørsmål om lønn og tariffavtale fra medlemmene
  • Gi medlemmene veiledning i utforming av lønnskrav
  • Delta i lokale drøftingsmøter hvor lønnspolitikk og forberedelse til lokale forhandlinger er tema
  • Fremsette bearbeidede lønnskrav på vegne av medlemmene og delta i forhandlingsprosessen i lokale forhandlinger
  • Gjennomføre medlemsmøter (forankre lønnskrav blant medlemmene
  • Rådgiving til medlemmer ved tilsetting
 • Din oppgave som tillitsvalgt er:

  • Ha innsikt i NSFs arbeidstidspolitikk, turnusprosessen og de viktigste regler om arbeidstid
  • Kunne delta i turnusprosessen og inngå turnusavtale i samarbeid med hovedtillitsvalgt/fylkeskontor
  • Besvare spørsmål fra medlemmene
 • Din oppgave som tillitsvalgt er:

  • Delta i vurderingen av kompetansebehov før utlysning og fremhev om mulig behovet for sykepleierkompetanse
  • Gi råd til enkeltmedlemmer
  • Kjenne reglene og rutinene som gjelder din virksomhet
  • Delta i tilsettingsutvalg (der du får muligheten)
  • Bistå enkeltmedlemmer dersom de ønsker det

 • Din oppgave som tillitsvalgt er:

  • Aktiv medvirkning i IA-arbeidet som en av partene i virksomheten
  • Bidra i utforming av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA arbeidet
  • Bidra aktivt med egne erfaringer om IA-arbeidet, når dette skal behandles som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.
  • Tilegne deg kunnskap om IA-avtalen
  • Delta på dialogmøter dersom den sykemeldte ønsker det
  • Bidra til å sette HMS på dagsorden for å skape et godt arbeidsmiljø
  • Etabler kontakt og samarbeid med verneombudet

 • Din oppgave som tillitsvalgt er:

  • Etabler kontakt med de andre tillitsvalgte i NSF og hovedtillitsvalgt, som er din «linjeleder» inn mot fylkeskontoret
  • Delta på NSF samlinger og skoleringer du blir innkalt til
  • Delta i eventuelle råd og utvalg som NSF ber deg om
  • Holde deg oppdatert på NSFs politikk
  • Informer hovedtillitsvalgt/fylkeskontor om saker som har betydning for medlemmene
  • Søk råd av hovedtillitsvalgt eller evt Fylkeskontor når du er usikker

 • Din oppgave som tillitsvalgt er:

  • Ha oversikt over hvem som er medlemmer
  • Ivareta løpende kontakt med medlemmer - bl.a. gjennom medlemsmøter
  • Veilede medlemmer i spørsmål som gjelder lønns- og arbeidsvilkår.
  • Henvise medlemmene med spørsmål på disse områdene til rette instans i organisasjonen dersom du ikke selv kan svare
  • Bistå enkeltmedlemmer i individuelle saker for arbeidsgiver hvis de ønsker det. Søk råd hos hovedtillitsvalgt eller fylkeskontor
  • Hjelpe medlemmet til å legge frem sin sak best mulig
  • Verve nye medlemmer

 • Din oppgave som tillitsvalgt er:

  • Etabler nettverk med andre organisasjoner med tanke på et godt samarbeid.
  • Husk at du representerer NSF og dine medlemmer og ha respekt for at andre organisasjoner har samme forpliktelse

 • Din rolle som tillitsvalgt er:

  • Gi arbeidsgiver skriftlig melding om at du er valgt
  • Etablere gode relasjoner og dialog med arbeidsgiver – avklar forventninger og arbeidsoppgaver. Avklar mulighet til å gjøre arbeidet innenfor arbeidstid.
  • Ha løpende kontakt med nærmeste leder i forhold til ansattes arbeidsoppgaver, arbeidstid (bemanningsplan og turnus), faglig forsvarlighet/avviksmeldinger, kompetanse, fagutvikling, ferie, arbeidsmiljø, ansettelsesprosesser og lønn
  • Bruke lov- og avtaleverket som redskap for et godt samarbeid
  • Samarbeide med arbeidsgiver som likeverdig part
  • Ha medbestemmelse i aktuelle saker på vegne av medlemmene
  • Fremme forslag og saker på vegne av medlemmene
  • Vite hvilket på nivå en sak skal behandles og når hovedtillitsvalgt skal trekkes inn

Tillitsvalgtopplæringen

Skulle du selv bli tillitsvalgt, får du permisjon med lønn for å delta i obligatorisk opplæring. Tillitsvalgtopplæringen består av flere kurs, og er en systematisk og omfattende opplæring av tillitsvalgte på alle nivåer. Denne opplæringen er sentral i arbeidet med å forbedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre. 

Vår målsetting er at nye tillitsvalgte skal bli funksjonsdyktige i vervet i løpet av 3-4 måneder. Det innebærer:

 • Du har et godt bilde av tillitsvalgtrollen, handlingsrommet i denne og våre forventninger til dem.
 • Du kan ivareta din rolle ved inngåelse av turnusavtale og de regler som kommer til anvendelse.
 • Du bidrar til god lønnsutvikling for medlemmene og kan motivere og bistå med å fremme lønnskrav.
 • Du kan påvirke ansettelsesprosesser og fremme NSFs politikk her.
 • Du er i stand til å delta i det forebyggende IA-arbeidet på din arbeidsplass.
 • Du har grunnleggende innsikt i NSF som organisasjon og våre samspillsverdier.
 • Du vet hvor du kan søke videre informasjon og læring om arbeidet som tillitsvalgt, og er motivert for å bruke dette i praksis.

Opplæringens oppbygning

Opplæringen består av følgende deler:

 • Introduksjonskurs (1 dag)
 • Basiskurs på fire dager tilpasset de respektive tariffområder.
 • Fordypningskurs i temaer innrettet etter behovene til ulike grupper tillitsvalgte.
 • Årlige temakurs for hovedtillitsvalgte som er innrettet etter aktuelle problemstillinger.  
 • Universitetsstudium i Bergen som er et videregående tilbud i arbeidslivsstudier, og utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen.

I opplæringen legges det stor vekt på at du som tillitsvalgt skal komme raskt inn i vervet. Vi bruker digitale verktøy både før, under og etter kursene. Vi har utviklet en egen app for tillitsvalgte. Den benyttes i opplæringen, men også er et verktøy i arbeidshverdagen.

Nyttige veier videre