Vårt bistandsarbeid

I Norge har vi kommet et langt stykke på vei i å anerkjenne og utvikle kompetansen blant sykepleiere og jordmødre. Dette er mye takket være Norsk Sykepleierforbunds arbeid gjennom mer enn 100 år.

I andre deler av verden er en sykepleiers og jordmors hverdag preget av mangel på medisiner og utstyr, dårlig rettssikkerhet og utrygge arbeidsplasser. I tillegg er utdanningene på svært ulikt nivå, noe som fører til svært varierende kapasitet og kompetanse.

Vi har siden tidlig på 1980-tallet bidratt til å ivareta sykepleieres vilkår knyttet til utdanning, faglig utvikling, organisering, lønn og sikkerhet på arbeidsplassen – samt å påvirke samfunnsforholdene til det beste for befolkningens helse. Dette gjør vi ved å støtte utviklingen av sterke sykepleierorganisasjoner, noe som fortsetter å være bærebjelken i vårt bistandsarbeid.

Sterke og bærekraftige stemmer

Mange sykepleierorganisasjoner har begrenset påvirkningsevne og sliter med intern organisering, lav kompetanse, og dårlig medlemsrekruttering. Svært lite ressurser skal strekke langt, og det blir vanskelig å tilby tjenester til medlemmene sine og samtidig skulle sørge for egen legitimitet. Demokratiske, transparente prosesser er både tidkrevende og dyre i utfordrende landskap med dårlig kommunikasjon og lite utbredt teknologi. Det er mye kompetanse, systemer og rutiner som må være på plass for at sykepleierorganisasjonene blir sterke og bærekraftige stemmer for sykepleierne og jordmødrene.

Organisasjoner som representerer flertallet av sykepleiere blir lettere hørt. Organisasjoner med god forhandlingsforståelse både i faglige og interessepolitiske spørsmål får lettere gjennomslag. For å øke finansieringen til sykepleierstillinger, bedre utdanningstilbudet og rekruttere flere sykepleiere, trengs det organisasjoner som kan legge reelt press på nasjonale myndigheter, følge opp utdanningsinstitusjoner og mobilisere potensielle og nåværende sykepleiere. Ikke minst trengs disse organisasjonene for å tale sykepleierne og jordmødrenes sak i form av behov for kompetanse og arbeidssituasjon.

Vårt bistandsarbeid i Malawi og Rwanda

Vi har samarbeidet med vår søsterorganisasjon i Malawi siden 2006. Da den første samarbeidsavtalen ble undertegnet i 2006 var National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) en organisasjon i krise. I dag har NONM fått fagforeningsstatus med forhandlingsrett, de har et stadig voksende antall betalende medlemmer og organisasjonen har blitt en viktig pådriver for sykepleiere og jordmødres arbeidsvilkår.  

I Rwanda har vi hatt et samarbeid med Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) siden 2012. Etter folkemordet i 1994 var det under 400 sykepleiere igjen i landet. I dag er det over 12 000, og i takt med at antall sykepleiere og jordmødre øker, har også behovet for en profesjonsorganisasjon og fagforening vokst. RNMU har raskt blitt en av landets ledende fagforeninger og har vunnet frem i mange saker for sine medlemmer.

Til tross for den positive utviklingen, er NONM og RNMU fortsatt avhengige av teknisk, faglig og økonomisk støtte fra Norsk Sykepleierforbund. Ved å bruke erfaringer og kompetanse fra organisasjonen vår, har vi en unik evne og mulighet til å bidra der partnerne våre trenger det mest.  

Historier fra våre samarbeidsland

Vi har samlet et knippe historier fra medlemmer i våre søsterorganisasjoner, RNMU og NONM. Historiene gir innblikk i hverdagen til sykepleiere i Rwanda og Malawi, og viser hvor avgjørende det kan være å ha en sykepleierorganisasjon i ryggen.

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

Vi har i mange år samarbeidet med direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Inneværende avtale gjelder for perioden 2019-2023 og omfatter prosjekter i Malawi og Rwanda. Avtalen har en total ramme på 29 millioner kroner.

Hva Norsk Sykepleierforbund støtter

  • Vi jobber med å styrke organisasjoner

    Det betyr at vårt fokus er på institusjonelt samarbeid med organisasjoner som på sikt kan ha bred og langsiktig effekt. Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner.

  • Vi jobber langsiktig med utvalgte partnere

    Vår tilgang til ressurser for bistandsprosjekter er begrenset. Kriterier for valg av samarbeidspartnere og prosjekter tar derfor utgangspunkt i Norsk Sykepleierforbunds vurdering av forutsetningene for måloppnåelse og langsiktig bærekraft. Vanligvis inngås det ikke nye samarbeid midt i en avtaleperiode. Se vår strategi for å lese kriterier for valg av prosjekter.

  • Støtte til gode formål

    Norsk Sykepleierforbund støtter i enkelte tilfeller konkrete saker eller gode formål, for eksempel TV-aksjonen eller støtte i katastrofe-/krisesituasjoner. Dette avgjøres av forbundsstyret.

NNO Knowledge Bank

Webinar: Effective and Visionary Nurse Leadership

Why must leaders be able to lead, not just manage?  And why is the nurse leader often perceived as being on the wrong side of the table?

On October 27th and 28th 2021, representatives from the Norwegian, Malawian, Rwandan and Zambian nurses’ organisations shared experiences and insights on how the high expectations of the nursing and midwifery services should be met. A recording of the professional webinar is made available below. You can watch the webinar in full, or click on the links on each agenda item/speaker to watch the presentation of your choice.