E-helse og teknologi

Flere eldre og pleietrengende, større forventninger til tjenestene fra befolkningen, og en økende mangel på sykepleiere og annet helsepersonell, vil kreve nye måter å utøve tjenester på. E-helse og teknologi vil derfor spille en stadig viktigere rolle i utøvelsen av tjenestene.

E-helse

E-helse er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Sentralt i denne utviklingen er felles nasjonale løsninger for dokumentasjon og tilgjengelighet til informasjon om den enkelte pasient. Retningen for dette arbeidet er gitt gjennom stortingsmeldingen Meld.St. 9 (2012-2013) Én innbygger - en journal.

Ny teknologi

Vi ser en økning i bruk av andre typer teknologi. Velferdsteknologiske verktøy i det enkelte hjem vil kunne bidra til økt sikkerhet og selvstendighet i hjemmet. Gode løsninger for digital hjemmeoppfølging og konsultasjoner via virtuelle løsninger, og tilgang til egne helseopplysninger gjennom helseportalen vil kunne gi pasientene raskere tilgang til tjenester, samtidig som helsepersonellet vil kunne bruke sin tid mer effektivt.

Gode nasjonale løsninger for e-helse og teknologi vil også kreve en felles terminologi innen helse- og omsorgstjenesten og i sykepleien. Introduksjon av SNOMED CT og internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis som felles klassifikasjonsspråk innen medisin og sykepleie er en forutsetning for å få til nasjonale standarder innen tjenestene. 

Vårt politiske arbeid

Vi mener at innføring av ny teknologi først og fremst skal vurderes ut fra kvaliteten i tjenestene og betydningen for sykepleieres arbeidshverdag. Deretter kan økonomiske innsparinger vektlegges.

Sikkerhet og personvern

Med økt bruk av teknologi, vil tjenestene også måtte ha et økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Derfor er det etablert en norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, som stiller krav til hvordan personvern og informasjonssikkerhet skal utøves i den enkelte virksomhet.