Kvalitetssystem og sertifiseringer

Magnet Recognition Program

I det norske helsevesen finner vi mange av enkeltelementene i Magnet. Men vi har ikke et overbyggende system som fremmer pasientsikkerhet og gullstandard på sykepleie.

Magnet er et kvalitetssystem for sykepleietjenesten som fremmer pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie. Kvalitetssystemet stiller systematiske krav på fire hovedområder; ledelse, organisasjonens utforming, fagkompetanse og praksis – komponenter som alle bidrar til å sikre pasientene god pleie. Resultatene fra programmene er godt dokumentert – for pasienter, for arbeidstakere og for arbeidsgivere.

Magnet er tilpasset sykehus.

Der Magnetsystemet gjennomføres er det dokumentert gode resultater for både pasienter, medarbeidere og arbeidsgivere.

Magnetsystemet er utviklet i USA og kjennetegnes av systematisk satsing på sykepleiefunksjonen for å styrke pasientsikkerhet og kvalitet på tjenesten. For å bli Magnet-sertifisert, må helseinstitusjoner gjennom en akkrediteringsprosess hvor en serie kvalitetsindikatorer og standarder må tilfredsstilles. Sykehus som er Magnetakkreditert kan vise til høyere kvalitet i pleie og omsorg, bedre pasientresultater og friskere og mer fornøyde sykepleiere.

Magnet-akkrediterte sykehus i USA rangeres blant de 5 % beste i landet. Sammenlignet med andre sykehus i USA har de blant annet:

  • Lavere mortalitet, færre fall, færre liggesår, færre liggedøgn
  • Høyere pasient- og sykepleiertilfredshet
  • Lavere sykefravær og ”turnover” og mindre utbrenthet

Kunnskapen i Norge om kvaliteten på sykepleietjenesten er lav. Det gjennomføres ikke nasjonale systematiske kartlegginger av sykepleiefaglig kvalitet. Magnet kan bidra til å bøte på dette, høyne kvaliteten, øke pasientsikkerheten og samtidig bidra til en mer effektiv helsetjeneste.

Pathway to Exellence

Pathway to Excellence er et annet kvalitetssystem, tilpasset sykehjemstjenesten, på norsk oversatt til Kvalitetsveilederen.

Mer informasjon om Magnet og Pathway:

NSF har oversatte veiledninger og kan kontaktes ved interesse for kvalitetssystem.

For å bli sertifisert som Magnetvirksomhet skal sykehus beskrive 88 faglige standarder. For sykehjem er ikke kravene like omfattende. Kravene vil ses i sammenheng med norske lover, regler og kultur.

Veilederen vektlegger fordelene med å ta i bruk kvalitetssystemene og vise hva virksomheter kan oppnå ved å fordype seg i hovedelementene i programmene. Veilederen beskriver hvordan virksomheter kan starte prosessen med å implementere et eller flere elementer i Magnet og Kvalitetsveiviseren.