Refleksjonsmodell

Hvordan går du fram for å belyse et etisk problem slik at du enklere kan ta et valg? NSF har en femtrinns-modell som vil hjelpe deg. Denne kan gjerne også brukes når flere sammen drøfter et etisk problem, for eksempel en gruppe kollegaer.

  • Medisinsk, pleiefaglig, annet?
  • Hva sier tjenestemottaker? Kan han/hun ha skiftet mening? Er hun/han samtykkekompetent?
  • Er det usikkerhet her jeg bør erkjenne?
  • Hva er det etiske problemet/problemene (normativt formulert: ”kan jeg?”, ”bør jeg?”, mv)?
  • Hva står på spill i situasjonen? Er det etiske verdier som er i konflikt med hverandre?
  • Er det lover, forskrifter mv som setter rammer eller gir føringer i saken?
  • Hvem er de berørte parter?
  • Hva er deres syn og interesser i saken?
  • Er det aktuelt å invitere dem med i drøftingen av saken?
  • Hvilke alternativer ser jeg/vi?
  • Hva er sammenhengen mellom et alternativ, interessene til de berørte parter, verdier, etiske prinsipper og normer som f.eks. lover og forskrifter som aktualiseres i saken?
  • Hvilken vekt skal jeg legge på de ulike faktorer som er kommet fram i drøftingen?
  • Hva skal veie tyngst og hvorfor når jeg ser alt under ett?

Nyttige veier videre