Svangerskaps-, barne- og familiehelse

Jordmødre

Jordmoryrket er i stadig utvikling fra å tradisjonelt ha hatt ansvaret for svangerskap og fødsel, til i dag hvor man har ansvar for kvinnehelse i et livsløpsperspektiv.

I Norge har vi om lag 3000 yrkesaktive jordmødre. Som jordmor kan du jobbe både i offentlig og privat sektor. Jordmødre jobber i kommunehelsetjenesten, på fødestuer, fødeavdelinger og kvinneklinikker, og med undervisning, forskning og helseadministrasjon. Flere jordmødre tilbyr også privat hjemmefødsel.

Jordmødre er eksperter på kvinnehelse, og i Norge tilbyr jordmor tjenester til kvinner fra de møter dem på helsestasjon for ungdom, gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, og gjennom prevensjon og familieplanlegging frem til klimakteriet. Vi har et mål om å kunne tilby kvinner tjenester knyttet til kvinnehelse gjennom hele livet, slik som de gjør i for eksempel Sverige.

Fra 1. januar 2020 er alle kommuner i Norge lovpålagt å ha en tilgjengelig jordmortjeneste. En jordmor kan også henvise til andre yrkesgrupper som helsesykepleier og psykolog dersom det er behov for det i den gitte situasjonen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieledere, sykepleieforskere, jordmødre og sykepleierstudenter. NSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt.

NSF organiserer 120 000 sykepleiere og jordmødre. NSF representerer en stor bredde i kompetanse. Dette er en styrke og bidrar til gjennomslagskraft, siden vi har en kompetanse som er etterspurt i alle deler av helse og omsorgstjenesten. Dette gjør NSF til en viktig premissleverandør for utviklingen av fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Internasjonalt er tradisjonelt sykepleiere og jordmødre samorganisert.

Vårt politiske arbeid

Vi jobber for å sikre gode tjenestetilbud i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og på nyfødt- og barneavdelinger. For å lykkes, må jordmødre, helsesykepleiere og barnesykepleiere sikres relevant utdanning og kompetanseutvikling, ressurser og rammevilkår for å følge opp faglige retningslinjer.

Helsesykepleiere

Helsesykepleier er den eneste profesjonen som har en videreutdanning spesifikt rettet mot målgruppen barn og unge 0-20 år, innenfor fagområdet helsefremmende og forebyggende arbeid, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Helsesykepleiere jobber primært i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en tverrfaglig tjeneste, der helsesykepleiere utgjør hovedtyngden av de ansatte. Helsesykepleierne er de som har den løpende oppfølgingen av barnet og familien fra rett etter fødselen og gjennom barne- og ungdomsårene. Kommunene er lovpålagt å ha en helsesykepleiertjeneste.

Helsesykepleier har en 3-årig bachelor/grunnutdanning i sykepleie, flere års praksis og en master/videreutdanning i helsesykepleie. Tittelen helsesykepleier erstatter den tidligere tittelen helsesøster.

Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

NSF har rundt 4000 helsesykepleiere organisert i Landsgruppen av helsesykepleiere. Denne faggruppen er dermed den største i NSF, og har en omfattende faglig og fagpolitisk virksomhet.

Faggruppen har frikjøpt leder på fulltid, samt nestleder og administrasjonssekretær på deltid. Faggruppen har også lokale faggrupper i alle landets fylker.

Faggruppen utga i mange år eget tidsskrift. Fag- og forskningsartikler publiseres på nettsidene til faggruppa, i Sykepleien, og på Facebook.

Barnesykepleier

Barnesykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/ eller kritisk syke barn i aldersgruppen 0- 18 år. Barn er ikke små voksne, og det kreves spesialkompetanse for å ivareta denne pasientgruppen. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, og barnesykepleieren ivaretar familieperspektivet ved å inkludere omsorgspersoner som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleie til barn.

Pasientene omfatter barn som:

  • Fødes for tidlig
  • Fødes med sykdom eller utviklingsanomalier
  • Utsettes for ulykker
  • Er rammet av akutt og/eller kritisk sykdom
  • Utredes for eller har fått en forverring av langvarig eller kronisk sykdom
  • Har en funksjonshemming
  • Lever under forhold som gir fysiske, psykiske eller sosiale utviklingsforstyrrelser og/eller skader

Barnesykepleieren skal sikre at barn og unge får faglig forsvarlig sykepleie etter:

Barnesykepleierforbundet NSF

NSFs faggruppe for barnesykepleiere, Barnesykepleierforbundet, er en sammenslutning av barnesykepleiere, nyfødtsykepleiere og sykepleiere som jobber med premature, syke nyfødte, barn og unge og deres familie inkludert søsken. Faggruppen kan også svare på spørsmål om barnesykepleieutdanningen og faget.