Daglig/ukentlig arbeidstid og vaktordninger

Daglig og ukentlig arbeidstid

Arbeidstid er tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver. Hvor mye du kan jobbe hver dag/ uke fremgår av tariffavtalen. Dersom du jobber et sted som ikke har tariffavtale, er det arbeidsmiljølovens regler som skal følges. Er du usikker på hva som gjelder for deg, kan du kontakte tillitsvalgt eller ditt fylkeskontor

Du skal i utgangspunktet ikke jobbe mer enn 9 timer per dag. Tillitsvalgt og arbeidsgiver kan imidlertid avtale daglig arbeidstid på inntil 12,5 timer. En slik avtale vil bare gjelde for deg dersom du ønsker å jobbe en slik vakt. Arbeid ut over 12,5 timer må godkjennes av NSF sentralt.

I tabellen under ser du hvor mange timer du maksimalt kan jobbe hver uke dersom du omfattes av tariffavtale eller må følge arbeidsmiljøloven:

Ukentlig arbeidstidArbeidsmiljøloven timerTariffavtale
timer
Dagarbeid4037.5
Turnusarbeid3835.5
Tredelt skift/turnus38-3635.5-33.6*
Helkontinuerlig skift3633.6

Arbeidstiden din per uke kan variere så lenge den i gjennomsnitt i turnusperioden ikke går utover grensene som vist i tabellen. Dette kalles gjennomsnittsberegning og må avtales med tillitsvalgt.

Turnusarbeid og tredelt skift/turnus innebærer at du jobber til ulike tider av døgnet, med varierende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke. I praksis betyr dette en turnusplan med variasjon av vakter på dag, kveld og natt. 

Dersom du går i tredelt skift/turnus, kan du ha rett til ytterligere redusert arbeidstid ned til 33,6 timer. Hvor mye reduksjon du får, er avhengig av hvor mye kvelds-, natt-, og søndagsarbeid du har. Dette kan du få beregnet ved å bruke vår turnuskalkulator.

Kalkulator for redusert ukentlig arbeidstid i tredelt turnus

For å bli omfattet av arbeidstidsreduksjonen må du

 • jobbe minst hver tredje søndag
 • ha både dag-, kvelds- og nattevakter i turnusplanen
 • ha minst 1/4 av arbeidstiden til sammen på dag og kveld

I vår skift/turnus-kalkulator kan du legge inn vaktene i turnusplanen din og se om du har rett til redusert ukentlig arbeidstid. Bruksanvisning finner du i skjemaet "skift/turnuskalkulator" under.

Kalkulatoren er ment å gi en pekepinn, og nytt uketimetall er ikke nødvendigvis være 100% korrekt.

Dersom det viser seg at du får redusert ukentlig arbeidstid, må det tas hensyn til dette ved utarbeidelse av turnusplan.

Langvakter - informasjon til ledere og tillitsvalgte

Flere arbeidssteder har begynt å ta i bruk langvakter. Det er ulike begrunnelser for å ta i bruk langvakter både fra arbeidsgiver og ansatte. Ofte er det en kombinasjon av ulike hensyn som vektlegges, for eksempel:

 • Ønske om større stillinger
 • Behov for å dekke opp ledige vakter i helgene med fagpersonell
 • Ønske fra ansatte om å arbeide sjeldnere helg
 • Kontinuitet for brukere/pasienter.

Med langvakter så mener vi alle vakter over 10 timer, men det går et skille mellom langvakter inntil og over 12,5 timer. Om man ønsker å ta i bruk vakter inntil 12,5 timer skal dette avtales lokalt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. I forkant skal tillitsvalgte ta kontakt med fylkeskontoret for rådgivning. For vakter over 12,5 timer må det inngås en avtale mellom arbeidsgiver og NSF sentralt. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-12 (4). Selv om avtalen inngås sentralt, har tillitsvalgte likevel en viktig rolle i denne prosessen. Det er tillitsvalgte og medlemmene som kjenner de lokale forholdene på arbeidsplassen.

Arbeidsgivere som ønsker å inngå slik avtale for sykepleiere som er medlem av NSF, må sende søknad til: forhandlingsavdelingen@nsf.no.

Dersom du vil sende søknad per post, er adressen: Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo.

Ved inngåelse av denne typen avtaler legger vi avgjørende vekt på hensynet til de ansattes helse og velferd. Det er også en forutsetning at turnusen er drøftet med tillitsvalgt, og at ordningen med bruk av langvakter er frivillig for den enkelte sykepleier.

Skjema for søknad om bruk av langvakter over 12,5 timer

Vi har utarbeidet et skjema som kan være et nyttig hjelpemiddel i dialogen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette gir oversikt over hvilke opplysninger som er helt nødvendige for at vi skal kunne ta stilling til søknaden. For at søknadsprosessen skal være mest mulig effektiv, er det viktig at alle feltene i skjemaet svares ut og inneholder de opplysninger som etterspørres.

Skjemaet kan du laste ned her

Prosess

Vi ser eksempler på at langvakter kan fungere på ulike typer arbeidssteder, men hvordan langvaktene organiseres er av stor betydning. Tidlig og god involvering av tillitsvalgte og ansatte i prosessen er også avgjørende.

Dersom man vurderer å ta i bruk langvakter på arbeidsplassen, er det en del ting å huske på (punktene under er aktuelle uavhengig om det dreier seg om langvakter inntil eller over 12,5 timer).

 • Medlemsmøte: Tillitsvalgte må avholde medlemsmøte. Hva er medlemmenes holdning til langvakter og hvordan kan det fungere på deres arbeidsplass? Kan det være aktuelt med en prøveperiode? Hva kan være positive effekter med å innføre langvakter, både for det enkelte medlemmet og for avdelingen? I møtet kan medlemmene komme med viktige innspill som tas med videre inn i drøftinger med arbeidsgiver. Ta gjerne utgangspunkt i det som er listet opp nedenfor, under drøftinger. For en vellykket prosess er det avgjørende å ha med seg alle ansatte og vurdere ulike perspektiver.
 • Drøftinger: I drøftingene er det viktig å få belyst ulike sider og konsekvenser ved å ta i bruk langvakter. Man kan bruke søknadsskjemaet til NSF som en god veileder i prosessen:  
  • Hva er begrunnelsen/formålet med å ta i bruk langvakter?  
  • Frivillighet: Et ufravikelig krav er at langvakter skal være frivillig for den enkelte. Det må avklares hva som er alternativet til de som ikke ønsker eller kan gå lange vakter, og hva som skal skje dersom noen ønsker å gå ut av en ordning med lange vakter.  
  • Hvordan vil arbeidsdagen på en lang vakt organiseres? Det er viktig at vaktene ikke organiseres som en dobbeltvakt, men at arbeidsbelastningen fordeles jevnt, med rom for hvile gjennom dagen.  
  • For at man skal kunne holde seg årvåken gjennom hele vakten, er det avgjørende med gode pauser. Hvordan skal det legges til rette for at pausene lar seg gjennomføre? Det må blant annet være tilstrekkelig bemanning til å få avviklet pausene og egnet pauserom. Antall og lengde på pausene avhenger av vaktens lengde og intensitet i arbeidet. NSF anbefaler minimum 1 times pause som inngår i arbeidstiden i tillegg til spisepause(r) i løpet av vakten.  
  • Hviletid: Ved innføring av lange vakter ser vi at det ofte kan være utfordringer med å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelse om kompenserende hvile. Det er derfor viktig at det er søkelys på dette helt fra start. Kort forklart betyr kompenserende hvile at dersom man har fraveket hovedregelen om hviletid på 11 timer mellom to arbeidsøkter (som stort sett er tilfellet mellom aftenvakt og dagvakt) kan man ikke fravike hviletiden mellom de neste to arbeidsøkter. Den reduserte hvilen skal i tillegg tas igjen neste hvileperiode, slik at hviletiden da må være over 11 timer (11 timer pluss det som manglet i forrige periode). Her er det viktig å ha god dialog om betydningen av tilstrekkelig hvile knyttet til de lange vaktene, og at dere sammen ser på hvilke løsninger som kan benyttes for å ivareta dette. Dette kan løses ved å ha minimum 11 timer hvile mellom for eksempel fredag kveld og lørdag langvakt. Da unngår man at kravet om kompenserende hvile utløses.
  • Hva skal man gjøre ved fravær på langvaktene? 
  • Vil ordningen føre til økte stillinger? 
  • Forsvarlighetsvurdering: Både faglig og helsemessig forsvarlighet av ordningen må vurderes.  Se arbeidstilsynets nettside om forsvarlighetsvurdering:https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/er-arbeidstidsordningen-forsvarlig/
 • Ved vakter over 12,5 timer sendes søknad til NSF sentralt som beskrevet over. Selv om det er arbeidsgiver som skal sende inn skjemaet, bør dette fylles ut i samarbeid med tillitsvalgte. Skjemaet er også en god veileder på hva som må vurderes i prosessen.  
 • Evaluering: Dersom det inngås avtale om en arbeidstidsordning med lange vakter, stilles det krav om at det gjennomføres evalueringer. Slik kan man se hvilken effekt arbeidstidsordningen har på medlemmene og arbeidsplassen og gjøre justeringer etter behov. Evalueringen er arbeidsgivers ansvar, men det er viktig at tillitsvalgt har dialog med medlemmene underveis, og blir involvert i evalueringene som gjøres. NSF har utarbeidet et evalueringsskjema som kan være til hjelp.  

Skjema for evaluering kan du laste ned her

 • Godkjenning av turnus: Selv om avtale om bruk av vakter over 12,5 timer inngås sentralt, er det fortsatt tillitsvalgt som godkjenner hele turnusen, og dermed inngår avtale om gjennomsnittsberegning og eventuelt forkortet hviletid.  

Hjemmevakt (beredskapsvakt utenfor arbeidstedet)

Med hjemmevakt menes at arbeidstaker er tilgjengelig på telefon og beredt til å rykke ut/utføre arbeid ved behov.

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er ikke ordinær arbeidstid, men heller ikke ren fritid. Arbeidsmiljølovens hovedregel er at 1/7 av hjemmevakten skal regnes med i arbeidstiden. Flere tariffavtaler/overenskomster gir bedre rettigheter (oftest 1/5), og man kan også avtale bedre ordninger på det enkelte arbeidssted. Ta kontakt med din tillitsvalgt hvis du er usikker på hva som gjelder der du jobber.

Ved utrykning på hjemmevakt, vil all tiden under utrykningen regnes som arbeidstid, og i praksis som overtid.

Det er mulig å avtale at beredskapsvakten ikke medregnes i den alminnelige arbeidstiden, men at den kommer i tillegg. I slike tilfeller er det vanlig at det avtales en ekstra kompensasjon for hjemmevakten.

Ofte stilte spørsmål

 • Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmevakt?

  Hjemmevakt skal innarbeides i turnusplanen og avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Når det er inngått avtale om hjemmevakt, plikter du som arbeidstaker å delta i denne vaktordningen.

 • Jeg arbeider i tredelt turnus. Hvilken ukentlig arbeidstid skal jeg ha?

  Dette avhenger av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen din. Arbeidstiden for de i tredelt turnus omregnes slik at 1 time arbeid om natten regnes som 1 time og 15 minutter, og 1 time arbeid på søndager og helgedager regnes som 1 time og 10 minutter. Denne omregningen vil gi de i tredelt turnus en ukentlig arbeidstid på mellom 35,5 og 33,6 timer.

 • Hva skal jeg ha betalt for hjemmevakt?

  Etter arbeidsmiljøloven skal som hovedregel minst 1/7 av vaktens lengde regnes med i den alminnelige arbeidstid. Dersom du har hjemmevakt i 10 timer, vil du derfor ha rett til betaling for 1,4 timer. I flere tariffavtaler er det avtalt at 1/5 av arbeidstiden skal medregnes. Det kan også være inngått lokal avtale med tillitsvalgte om at hjemmevakttiden skal komme i tillegg til den ordinære arbeidstiden, og at hjemmevakten i stedet skal kompenseres med et fast beløp pr. vakt. Ta kontakt med din tillitsvalgte for å få vite hva som er avtalt på din arbeidsplass. 

 • Min arbeidsgiver ønsker å innføre langvakter på 12,5 timer i helgene. Må jeg akseptere dette?

  Arbeidsgiver kan inngå avtale med tillitsvalgte om vakter på inntil 12,5 timer. Ved inngåelse av slike avtaler skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakerens helse og velferd. Arbeidsgiver og tillitsvalgte bør derfor drøfte dette med deg før langvakter innføres. VI anbefaler at bruk av langvakter skal baseres på frivillighet for den enkelte sykepleier.  

Vakt på vaktrom (arbeid av passiv karakter)

Med arbeid av passiv karakter menes at arbeidsforholdene må være slik at arbeidstakeren kan slappe helt av, om nødvendig ligge og sove, i den passive tiden. Under passivt arbeid er det ikke tillatt med planlagte arbeidsoppgaver, kun tilfeldige og kortvarige avbrudd.

Dersom arbeidet helt eller i det vesentlige er av passiv karakter kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, maksimalt to timer i løpet av 24 timer og 10 timer i løpet av sju dager, jf. aml. § 10-4 (2). Slike vakter må avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt.

Arbeid av passiv karakter regnes som arbeidstid fullt ut (dette gjelder ikke Oslo Kommune). En time vakt på vaktrom betales med 1/3 timelønn. Ved utrykning på vakt betales et særskilt tillegg. Se din tariffavtale hva som gjelder for deg, eller kontakt din tillitsvalgt.