Ofte stilte spørsmål

 • Ja, arbeidsmiljøloven fastslår at dersom du ikke fritt kan forlate avdelingen i pausen, skal den regnes som en del av arbeidstiden. Ta kontakt med din tillitsvalgt som kan ta dette opp videre.

 • Etter arbeidsmiljøloven skal som hovedregel minst 1/7 av vaktens lengde regnes med i den alminnelige arbeidstid. Dersom du har hjemmevakt i 10 timer, vil du derfor ha rett til betaling for 1,4 timer. I flere tariffavtaler er det avtalt at 1/5 av arbeidstiden skal medregnes. Det kan også være inngått lokal avtale med tillitsvalgte om at hjemmevakttiden skal komme i tillegg til den ordinære arbeidstiden, og at hjemmevakten i stedet skal kompenseres med et fast beløp pr. vakt. Ta kontakt med din tillitsvalgte for å få vite hva som er avtalt på din arbeidsplass. 

 • Vi anbefaler deg å ta dette opp med tillitsvalgt, som igjen må drøfte det med arbeidsgiver. Arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette slik at alle arbeidstakere får avholdt pause i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Les mer om dette på Arbeidstilsynets hjemmesider. Ta kontakt med din tillitsvalgt som kan ta dette opp videre.

 • Arbeidsgiver kan inngå avtale med tillitsvalgte om vakter på inntil 12,5 timer. Ved inngåelse av slike avtaler skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakerens helse og velferd. Arbeidsgiver og tillitsvalgte bør derfor drøfte dette med deg før langvakter innføres. VI anbefaler at bruk av langvakter skal baseres på frivillighet for den enkelte sykepleier.  

 • En arbeidstaker som av helsemessige årsaker har fått redusert arbeidsevne, har etter arbeidsmiljøloven krav på tilrettelegging, for eksempel av arbeidet eller arbeidstiden. Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, kan også ha rett til redusert arbeidstid, dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Vi anbefaler imidlertid ikke medlemmer å søke om redusert arbeidstid eller si opp hele/deler av sin stilling når dette skyldes helsemessige forhold. En reduksjon i stillingsstørrelsen vil medføre nedgang i inntekt, noe som igjen kan få konsekvenser for din pensjon. Du bør i første omgang ta opp spørsmålet om tilrettelegging med din arbeidsgiver, eventuelt etter å ha snakket med din lege. 

 • En arbeidstaker som av helsemessige grunner har behov for fritak fra nattevakter, har rett til det, dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som er vesentlig ulempe vil måtte vurderes konkret. Dersom arbeidsgiver avslår kravet om fritak, kan du bringe saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

  Arbeidstakere med redusert arbeidsevne har også krav på tilrettelegging, blant annet når det gjelder arbeidstid.

 • Etter arbeidsmiljøloven har tillitsvalgt og arbeidsgiver adgang til å inngå avtaler om turnus. Slike turnusavtaler er bindende for alle sykepleierne. I forkant av slik avtaleinngåelse er det nødvendig å ha en dialog med medlemmene for å få klarlagt eventuelle ønsker og behov hos den enkelte. Det er imidlertid mange forhold som arbeidsgiver og tillitsvalgte må ta hensyn til ved inngåelse av turnusavtale. Det er derfor ikke alltid mulig å imøtekomme alle enkeltønsker og behov.

 • Som hovedregel har du rett til minst 11 timers sammenhengende hvile mellom to vakter. Arbeidsmiljøloven åpner for at tillitsvalgt og arbeidsgiver kan avtale at friperioden kortes ned til åtte timer, slik at det er mulig å arbeide en kveldsvakt med påfølgende dagvakt. I slike tilfeller skal arbeidstakerne sikres «kompenserende hvile». Dette betyr at dersom det for eksempel er avtalt kun 9 timers friperiode mellom kveldsvakt og dagvakt, skal du få tilbake den tapte fritiden (2 timer) samtidig med den neste friperioden på 11 timer (11+2 timer).

 • Arbeidsmiljøloven har ikke noe generelt forbud mot å jobbe alene om natten, men etter loven har du krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidsgiver i det enkelte tilfelle må vurdere om det er forsvarlig med alenearbeid og om det er særlig risiko knyttet til dette. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko skal i så fall iverksettes. Risikoen kan i noen tilfeller være så stor at alenearbeid ikke er forsvarlig.

 • Hjemmevakt skal innarbeides i turnusplanen og avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Når det er inngått avtale om hjemmevakt, plikter du som arbeidstaker å delta i denne vaktordningen.