Fortsatt syk etter Covid - 19?

Det er fortsatt mye som er uklart når det gjelder hvilke senskader man kan få etter koronasmitte.

Etter påtrykk fra Norsk Sykepleierforbund (NSF), kan alle alvorlige komplikasjoner etter koronasmitte godkjennes som yrkessykdom.
Det gjelder også allergier eller senskader som følge av smittevernutstyr.

Du vil da kunne få erstatning for tapt inntekt, utgifter og/eller medisinsk invaliditet.

NSF kan bistå deg i yrkesskadesaken din.

Ta kontakt med ditt fylkeskontor hvis du trenger hjelp. De sørger for at du blir satt i kontakt med NSFs spesialistgruppe som gir bistand i yrkesskadesaker.

Så hva gjør du hvis du har blitt smittet på jobb og ikke har blitt frisk?

For å få godkjent yrkesskade/yrkessykdom vil det være nyttig med følgende dokumentasjon:

  • Dokumentasjon på at du har hatt covid-19.
  • Beskrivelse av situasjonen du ble smittet i, og eventuell mangel på smittevern.
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har jobbet med pasienter med covid-19, eventuelt annen sannsynliggjøring av smitterisiko på jobb.
  • Dokumentasjon på det du eller lege mener er varig skade (f.eks. på lunger eller annet)
  • Hvis du har tapt inntekt – dokumentasjon på lønnsnedgang etter at du ble syk
  • Skademelding til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap, dersom det er sendt.
  • Eventuell avviksmelding på manglende smittevern
  • Eventuell andre interne avviksmeldinger

Hvor og når bør du melde sykdommen som yrkessykdom?  

NSF anbefaler våre medlemmer å melde covid-19-skader/sykdommer til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap hvis det er utsikter til vedvarende helseplager og/eller økonomisk tap. Med økonomisk tap menes også tap av ekstravakter eller overtid, altså tap utover det som blir dekket av arbeidsgiver eller NAV i sykeperioden.

Du må melde sykdommen til NAV innen ett år, og helst før.

Arbeidsgiver kan informere om hvilket selskap det er tegnet yrkesskadeforsikring hos.

Arbeidsgiveren din eller ditt lokale NAV-kontor kan hjelpe deg med utfylling hvis du trenger det.