Avtale om overtidsgodtgjøring på plass i Oslo kommune

Ruud

-Det var riktig å komme til enighet om en avtale som ivaretar ansatte i Oslo kommune like godt som ansatte i kommunene ellers. Våre medlemmer er under et enormt press, sier nestleder i Unios forhandlingsutvalg Bård Eirik Ruud, som også er fylkesleder i NSF Oslo.

Han understreker at arbeidsgiver så langt det er mulig skal bruke ansatte som frivillig ønsker å arbeide merarbeid og overtid.

-Nå har vi fått på plass en avtale om økte satser for kompensasjon for overtidsarbeid for ansatte som utfører viktige tjenester som byens befolkning er avhengig av, fortsetter han.

Avalen gjelder for disse virksomhetene:

  • Utdanningsetaten
  • Barne- og familieetaten
  • Velferdsetaten
  • Helseetaten
  • Sykehjemsetaten
  • Bydelene

Partene kan avtale å utvide avtalen til å gjelde andre virksomheter dersom utviklingen av pandemien innebærer et behov for en slik utvidelse.

Les hele avtalen.

Foreløpig ingen avtale for ledere

Partene har foreløpig ikke klart å komme til en ny avtale for ledere som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene. Her man er enige om å fortsette dialogen om avtalen i første halvdel av januar 2022, herunder om eventuell godtgjøring for ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene.

Skal baseres på frivillighet

Arbeidsgiver skal etter denne avtalen så langt det lar seg gjøre bruke ansatte som ønsker å jobbe merarbeid/overtid. Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Avtalens pkt. 2.3 regulerer forutsetninger for bruk av mer- og overtid. Det vises særlig til at arbeidstidsordningen må være forsvarlig og at arbeidsgiver må ta hensyn til ansatte som trenger særlige tilpasninger, jf. aml. §§ 10-2 (1) og 10-6 (10).

Innen 1. mars 2022 skal avtalen evalueres av partene lokalt. Da skal de helsemessige konsekvenser for de ansatte også være en del av evalueringen. Erfaringer underveis med bruk av avtalen skal fortløpende følges opp. Selve avtalen gjelder til 30. april 2022.