Ber om at helseministeren følger opp egen politikk

Hun ber nå om en egen sykepleierpakke der kommunene får egne midler for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Sykepleierforbundet sier de ser flere gode tiltak i budsjettet også. I ekstrabevilgninger i kampen mot korona er blant annet 1,1 milliarder satt av til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger. De er også glade for meldingen om at det er satt av penger til å starte arbeidet med Akson journal og penger til samhandlingsløsninger i den forbindelse.

Det er satt av 60 millioner kroner til å arbeide mot ensomhet og isolasjon blant eldre under koronapandemien. 170 millioner kroner til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse, hvorav 35 millioner til en digital helsestasjon.

Forbundslederen er også glad for 60 millioner kroner til permanent stasjonering av ambulansehelikopter i Kirkenes.

Men: Helseminister Bent Høie har sagt at sykepleiermangelen er utfordringer nummer en.
- Det haster mest. Nummer to, fastlegemangel. Legeantallet er omtrent i balanse, og vi jobber med fastlegeordningen nå, sa Høie til Sykepleien i 2019.

Når sykepleiermangel haster mest, så er det allikevel fastlegene som får 26.5 millioner til nye LIS-stillinger (lege i spesialisering).

- Regjeringen og Stortinget må vurdere helt nye virkemidler for å sikre samfunnet nok sykepleiere. Et virkemiddel kan være en sykepleierpakke der midler for å rekruttere og beholde sykepleiere øremerkes for dette formålet. Det er noe som må diskuteres på alvor, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Regjeringen har vist til et kompetanseløft for kommunene for å møte rekrutteringsutfordringer av og mangel på sykepleiere i kommunal sektor. NSF har fått invitasjon til å være med i dette arbeidet.

- Vi er glade for en invitasjon til prosess rundt kompetanseløft 2025 for kommunene. Her har vi klare forventinger om tiltak som treffer behovet for sykepleierne på en bedre måte enn hva tilfellet har vært til nå. Vi trenger reelle virkemidler som gir effekt. Det må være en ordentlig satsing. En øremerking av penger er et slikt målrettet tiltak, og det er slike tiltak som behøves nå, sier Larsen.

- Vi får meldinger fra våre medlemmer over hele landet om at kommunene står i en alvorlig situasjon. Når Narvik kommune for eksempel sier at helse- og omsorgssektoren alene har mellom 350 og 400 stillinger mer enn det kommunen får finansiering til, i en situasjon med høyt sykefravær og Covid-19, så er det faktisk signaler som Stortinget må ta innover seg. De legger rammene for kommunene og kan ikke bare skyve dette ansvaret fra seg, mener Larsen.

NSF er glade for at det legges opp til en videre økning i studieplasser til helseprofesjonene, men finansieringen av utdanningene må kraftig opp skal vi få studentene igjennom.

Kommunenes situasjon opptar Sykepleierforbundet, særlig sett i lys av de problemene pandemien har ført med seg.

- Vi mangler i dag over 5 000 sykepleiere og spesialsykepleiere ifølge NAV. Nye helsemod fra SSBs anslår en mangel på 28.000 sykepleiere i 2035. Dette er alvorlige utfordringer i en tid der vi vet det kommer en enorm vekst i pasientbehov i årene som kommer. Med for få sykepleiere øker presset på de som er igjen og det er en ytterligere fare for pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene, advarer Larsen.

Hun viser til at brukere, pasienter og pårørende fra før har betalt prisen for en underernært pleie- og omsorgstjeneste i kommunene. En pris som har økt kraftig under pandemien.

- Vi har tidligere i år gått ut sammen med en rekke pasientorganisasjoner og krevd en styrkepakke til sykehjem og hjemmetjenester for å sikre trygge og verdige forhold, sier Larsen.

Det er også et behov for å øke jordmorbemanningen og styrke fødselsomsorgen.

- Vi hadde ønsket oss øremerkede midler til dette i årets statsbudsjett. Når helseforetakene og kommunene står fritt til å bevilge de midlene de får, ser vi at fødselsomsorgen ikke prioriteres tilstrekkelig, sier Lill Sverresdatter Larsen.