Denne dommen bør ikke bli stående

Lill Sverresdatter Larsen

Hvis medlemmene våre vil gå videre med saken, vil vi støtte de, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

- Det er etter vårt syn helt feil at tingretten ser bort fra rettskraften i vedtakene i Tvisteløsningsnemnda, hvor det ble slått fast at sykepleierne hadde rett til full stilling. Hvis våre medlemmer, sammen med sin advokat, ønsker å gå videre med denne saken så er jeg trygg på at vi som forbund vil legge til rette for det, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun peker på at dette er en viktig sak fordi lovgiverne har lagt til grunn at fortrinnsretten til hel stilling skal være reell og at Tvisteløsningsnemnda er veien å gå hvis en ikke når gjennom med dette hos arbeidsgiver.

– Retten til heltid er prioritert høyt av lovgiverne. Helseministeren har også bedt helseforetakene og jobbe for heltid. Tvisteløsningsnemnda er den muligheten man har til å få sine rettigheter på dette området avklart. Denne saken har i tillegg vært en stor belastning for sykepleierne, som opplevde å bli saksøkt av egen arbeidsgiver, etter å ha vunnet fram med sin rett, sier Sverresdatter Larsen

Det var våren 2019 fire spesialsykepleiere ved nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold reiste krav om full stilling. Sykehuset avslo, saken ble brakt inn for Tvisteløsningsnemnda som ga sykepleierne fullt medhold. Sykehuset svarte da med å saksøke sine egne sykepleiere, et søksmål de tapte. Vedtakene ble dermed rettskraftig. I ettertid har Sykehuset Østfold så i forkant av en ny rettsrunde valgt ut en av sykepleierne og gitt vedkommende hel stilling, og det mener tingretten er tilstrekkelig.

– Arbeidstakerne er glade for at en av de fire har fått full stilling som en konsekvens av denne saken. De hadde likevel tro på et annet utfall enn dommen som nå foreligger. Når fire like vedtak ble bindende, fremstår det som overraskende at innholdet i tre av dem endrer seg som følge av arbeidsgivers disposisjoner. Det innebærer at det er helt umulig for fortrinnsberettigede å vite hva man har å forholde seg til. Det var neppe det Stortinget tenkte da de innførte regelen om fortrinnsrett for deltidsansatte i 2005, og styrket den i 2019. Dersom arbeidstakerne ønsker det, mener jeg det er en sak som bør ankes, sier advokat Magnus Buflod i NSF som har bistått sykepleierne sammen med advokat Ingrid Tordis Enoksen.

 Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen mener saken er prinsipielt viktig:

– Arbeidsmiljølovens regler om fortrinnsrett er viktig for de mange sykepleiere som er henvist til ufrivillig deltid. Saken har vist hvordan sykehusets organisering står i veien for bedre pasientbehandling og heltid for de ansatte.. Det er ikke akseptabelt at tingretten ser på tvisteløsningsnemnda som rådgivende. Hvis dette blir stående er fortrinnsretten vesentlig svekket i forhold til det som til nå har vært rådende oppfatning.