Ga klare digitaliseringsråd til Kjerkol

Ingvild Kjerkol

Ingvild Kjerkol påNasjonalt e-helseråds «rundebordskonferanse».

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) representant var invitert av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, som en av flere deltakere. NSFs viktigste innspill var:

  1. økt satsing på felleskommunal journal
  2. elektronisk helsekort for gravide
  3. ta utgangspunkt i internasjonale standarder når nasjonale standarder skal utvikles
  4. tiltakene må ikke bare sørge for stimulering til innkjøp, men også dekke pukkel- og implementeringskostnader, som vikarer og opplæring.

– Teknologi er bra, men best når det er utviklet sammen med dem som står nærmest pasienten i samarbeid med leverandører og pasienter på konferansen, sa Brenden til Kjerkol.

Kai Øivind Brenden
Kai Øivind Brendens selfie på konferansen.

Dette var NSFs viktigste innspill:

1: NSF mener at det bør satses videre på felles kommunal journal og elektronisk helsekort for gravide. I tillegg bør det satses på å utvikle løsninger som bidrar til bedre samhandling og kontinuitet, og ikke bare informasjonsdeling. 

Per i dag har regjeringen nedprioritert arbeidet med felles kommunal journal ved at det ikke er satt av tilstrekkelig med penger i statsbudsjettet, og at dette skal tas videre i den nye helseteknologiordningen. Helseteknologiordningen vil kun gi noe støtte. Hvis kommunene selv må finansiere størstedelen av en slik felles journalløsning/plattformløsning, så kan det ta lang tid å dette på plass.

2: Elektronisk helsekort for gravide er en lavt hengende frukt som er sterkt ønsket av alle berørte aktører. Det kan løses gjennom en trinnvis utvikling, blant annet via nasjonale løsninger som kjernejournal, forutsatt at det finansieres.

For å ivareta bedre samhandling og kontinuitet bør det utvikles løsninger for deling av pasientplaner, og også muligheter for digital dialog.

NSF er opptatt av at personvernet må stå sterkt. Samtidig må ikke dette stå veien for pasientsikkerhet og god og effektiv samhandling. Eksempelvis er ikke e-resept tilgjengelig for sykepleiere, noe som medfører merarbeid.

3: Når man utvikler nasjonale standarder er det viktig at man tar utgangspunkt i internasjonale standarder dersom de finnes. Det må sikres høy kompetanse hos myndighetene på. Myndighetene må så vedta standardene og gjøre disse kjent. Deretter ha god dialog og gi bistand til virksomheter og leverandører som skal de i bruk.

4: NSF mener at tiltakene ikke bare må sørge for stimulering til innkjøp, men også dekke pukkel- og implementeringskostnader, som vikarer og opplæring. Det må i tillegg sørges for drifts- og forvaltningsordninger, og finansiering av dette. Helseteknologiordningen må stimulere til samhandling, herunder standardisering og innføring av standarder.